Gå til hovedinnhold

Miljøet beskyttes best ved forebygging

Forut for en hendelse som fører til at olje eller skadelige kjemikalier havner i havet, ligger en kjede av omstendigheter og hendelser som har ledet fram til utslippet. Petroleumstilsynet (Ptils) sin rolle i miljøarbeidet er å se til at selskapene driver virksomheten på en forsvarlig måte, slik at utslipp ikke skjer.


For Ptil er miljøarbeidet i all hovedsak ulykkesforebyggende – eller preventivt. Det hører også inn under Ptils ansvarsområde å føre tilsyn med tiltak ved ulykkeskilden for å stanse eller begrense et utslipp dersom det finner sted.

Skal, skal ikke
Fagleder Ingrid Årstad i Ptil slår fast at for å få til en god nasjonal styring på miljøområdet, er det viktig at de forskjellige aktørene har en klar forståelse av sine roller.

Ptils rolle er å mene noe om hva som er forsvarlig petroleumsvirksomhet, ut fra risikoen for hendelser og tilstander som kan føre til skade på menneskers liv og helse, miljøskade som følge av uforutsette utslipp, eller tap av funksjonsdyktighet for innretninger og utstyr, sier Årstad.

Hun understreker at det er SFT (Statens forurensningstilsyn) som har kompetanse på hvilke typer og hvor store utslipp som kan skade miljøet. Ptil verken skal eller bør ha meninger om dette eller om hvor sårbare de ulike områdene av sokkelen er.

Tilsvarende skal heller ikke Ptil mene noe om oljevernberedskapen når det gjelder kapasitet og effektivitet. Vi har likevel en viktig rolle i miljøspørsmål ved å se til at selskapene forhindrer uønskede utslipp gjennom å etterleve de rammene som blir satt gjennom regelverket og tilpasser forebyggende tiltak til de aktuelle risikoene, miljøbetingelsene og beredskapen.

Sammenfallende
I de siste tiårene har stadig flere miljøutfordringer kommet i samfunnets og medienes søkelys. Det har blant annet ført til at det blir fokusert på dilemmaer mellom forskjellige verdivalg. Det er viktig og riktig at mulige konfl ikter mellom forskjellige interesser blir satt på samfunnets dagsorden.

Ingrid Årstad mener imidlertid det er like viktig å fokusere på de felles gevinstene, eller synergiene, ved å ivareta de ulike hensynene.

- Hensynet til menneskers liv og helse og hensynet til miljø er ofte sammenfallende, sier hun.

- Prinsippene for risikostyring er de samme på begge områder, også når det gjelder å beskytte økonomiske verdier. Vi ser derfor på vårt arbeid med å forebygge storulykker som et betydelig bidrag for å beskytte miljøet mot skader forårsaket av petroleumsvirksomheten.