Gå til hovedinnhold

Miljø som fortrinn og framtid

Hva er framtidens muligheter og designløsninger, og hvordan bidrar kunnskaps- og teknologiutviklingen til en sikrere petroleumsvirksomhet? Hva er dagens praksis, og hvorfor er miljøhensyn både et samfunnsansvar og et konkurransefortrinn?


Dette er noen av spørsmålene som vil bli drøftet onsdag 11. februar. Da arrangerer Petroleumstilsynet og Statens forurensningstilsyn (SFT) seminar om å forebygge ulykker som kan true miljøet.

Miljøtrussel
Forut for en hendelse som resulterer i at olje eller skadelige kjemikalier slipper ut i havet, finnes en kjede av omstendigheter som har ledet fram til utslippet.

I desember 2007 førte brudd i en lasteslange på Statfjord A i Nordsjøen til det nest største utslippet av råolje i norsk petroleumshistorie. Manglende ansvarsplassering, mangelfull risikoforståelse og mangler ved utformingen av lastesystemet var blant de bakenforliggende årsakene til bruddet, viste granskingen.


Alle har ansvar
Myndighetenes rolle er å bidra til at aktørene i olje- og gassvirksomheten forhindrer at det skjer uønskede hendelser som kan påføre miljøet skader, og altså forebygger at så kan skje. Også forebygging av ulykker som medfører akutte utslipp må være en hovedprioritering i næringen. Alle som har en rolle i planlegging, design, bygging og drift har dermed et medansvar.

Forebygging av utslipp fra prosessanlegg, i forbindelse med boreoperasjoner, og i prosjekterings- og designfasen er blant temaene på dagsorden. Det er også risikoanalysens rolle, og spørsmålet om hvordan miljøhensyn blir ivaretatt og vektlagt. Sanntidssimulatorer og spillvisualisering for å hindre ulykker vil også være tema.

Miljøhensyn som konkurransefortrinn og samfunnsansvar
er overskriften på innlegget til tidligere politiker og rådgiver, nå redaktør og forfatter, Hans Henrik Ramm.

Seminaret er nå fulltegnet

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ingvill Røsland
E-post: ingvill.rosland@ptil.no 

Kontaktperson i SFT:
Kirsti Natvig
E-post: kirsti.natvig@sft.no