Gå til hovedinnhold

Midlertidig beredskapstiltak på norsk sokkel

I tilfelle helikopterhavari innenfor sikkerhetssonen eller nødevakuering av innretning som medfører at personell kan havne på sjøen, skal redningsmateriell være på plass etter senest 30 minutter. Dette er besluttet av OD som et midlertidig tiltak som skal gjelde inntil det er utviklet forbedrede redningsdrakter til bruk på norsk sokkel. En ny og bedre drakt er under utvikling. Drakten skal testes i sjøen sent i høst.


I løpet av de siste par årene er det innført såkalt områdeberedskap på deler av norsk sokkel. Områdeberedskapen innebærer en forbedring av beredskapstjenesten for større områder på norsk sokkel. Det er utviklet en ny generasjon beredskapsfartøy som følge av områdeberedskapen, og helikoptertjenesten er styrket. Dessuten er overvåkingen av havområdene ved innretningene blitt bedre som en konsekvens av områdeberedskapen. Dette er en utvikling OD ser som svært positiv.

I forbindelse med etablering av områdeberedskap, er det lagt stor vekt på at personell som eventuelt havner i sjøen skal beskyttes mot nedkjøling og drukning. På denne bakgrunn har det oppstått en diskusjon om redningsdraktens egenskaper, og responstid for redningsmateriell som beredskapsfartøy, MOB-båt og helikopter.

Det ble i regi av OLF nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra OLF, Norsk Rederiforbund og fagforeningene som har medlemmer i petroleumsindustrien. Denne gruppen har nå vurdert spørsmålet om redningsdrakter og responstid for redning. Oljedirektoratet har deltatt som observatør.

Oljeindustriens Landsforening (OLF) mener at dersom visse kriterier oppfylles, deriblant kvaliteten på redningsdrakten, skal personell i sjøen være hentet opp innen 120 minutter. Arbeidsgruppen tok initiativ til at det i sommer ble gjennomført en rekke tester av redningsdraktene som er i bruk på norsk sokkel i dag.

Disse testene har gitt ny og viktig kunnskap omkring overlevelse i sjøen ved grov sjø, og konkluderer med at redningsdraktene sannsynligvis ikke gir god nok beskyttelse ved opphold i grov sjø. (Draktene som benyttes i petroleumsvirksomheten er godkjent etter gjeldende kriterier).

OD pålegger operatørselskapene på norsk sokkel umiddelbart å iverksette de nødvendige tiltak for at redning av personell i sjøen skal kunne starte innen senest 30 minutter.

OD har i dag sendt dette pålegget til operatørene på norsk sokkel.

Lenke til kopi av pålegget