Gå til hovedinnhold

Menneskelig edderkopp i PIL-nettet

- For meg er arbeidet til for mennesker - og ikke for børs. Men verdiskapingsevne og mennesker i en virksomhet er likevel samme sak, sier en engasjert fagsjef i PIL (Prosessindustriens Landsforening) og representant for landindustrien i Sikkerhetsforum, Tore Hurlen.


  • PS: Etter at dette intervjuet ble publisert har PIL og TBL slått seg sammen til organisasjonen "Norsk Industri"

- Jeg har holdt mye på med mennesker, og arbeidsgiverpolitikk har interessert meg spesielt. Når du retter søkelyset mot mennesker og deres bidrag til verdiskapingen, kommer du veldig fort inn på HMS. Mennesker er unike ved at vi trenger stimuli, rammer og spillerom for å utvikle oss og trives.

Hva innebærer HMS for deg?
- For meg betyr det å sikre seg mot tap i en eller annen form - helsemessig, menneskelig, miljømessig eller økonomisk. Men tap er et litt negativt ladet ord. Derfor bør vi heller tenke at å sikre seg mot tap, er det samme som å oppnå gevinst. Med andre ord å se på det vi skal oppnå framfor å fokusere på det vi ikke skal ha. Da vil lettere nå våre mål. Johan Olav Koss sa at det viktigste er hele tiden å vite hva du skal gjøre - og aldri fokusere på hva du ikke skal gjøre, sier Hurlen.

- Vi er også for slurvete med begrepene i Norge. "Sikkerhetsspråket" - og også innholdet av HMS-begrepet - er ulikt oppfattet av aktørene. Resultatet er dårlig kommunikasjon, som igjen utløser et for dårlig sikkerhetsnivå.

- I de siste årene har vi fått opp ulike spørsmål om sikkerhet gjennom flere stortingsmeldinger og offentlige utredninger. Jeg tenker her blant annet på sårbarhetsutvalgets arbeid (NOU 2002:24 Et sårbart samfunn) og St. meld 17 (2001-2002), på HMS-meldingen i petroleumsvirksomheten (St meld nr 7 2001 - 2002) og på den såkalte "tilsynsmeldingen" (St meld nr 17 2002-2003) - som egentlig ble en flyttemelding, og hvor en ikke gikk langt nok mht. å stille krav til tilsynene.

Tore Hurlen, PIL

- Vi opplever nå samme fokus på IA som vi hadde på
personsikkerhet tidligere. Ledere måles på IA-resultater.
Foto: Kristian Hansen, PIL

- Tilsynsmeldingen omtalte nær 40 statlige tilsyn, og mer enn halvparten av disse hadde hovedmålsettingen: sikkerhet for liv, helse, ytre miljø og materielle verdier/ressurser. Disse er underlagt elleve til tolv departementer som da har ansvar for deler av vår totale sikkerhet. Likevel snakker ikke disse samme språk - til tross for at de ofte henvender seg til samme pliktsubjekt! Både det sektorpregede sikkerhetsregelverket og tilsynet med det, spriker og er lite optimale for brukerne - og for gode sikkerhetsresultater.

- Vår industri må ikke misforstås her. Vi ønsker regelverk, men det beste regelverk, dvs. at det virker i form av god etterlevelse. Da trenger vi både et enklere regelverk og et mer forståelig regelverk. Vi ønsker tilsyn, men det beste tilsyn, det vil si det tilsyn som utløser de mest optimale sikkerhetsresultater.

- Petroleumstilsynets regelverk ligger i forkant. Og på land får to, tre tilsyn et klart bedre skussmål av virksomhetene og da også bedre resultater enn andre. Nå gjelder det at alle lærer av de beste, og at vi får til en samlende sikkerhetshåndtering av statlig forvaltning. Vi gleder oss til regjeringen tar ordentlig tak i denne problematikken. Vi trenger en konsernsjef i Norge som kan styre og koordinere all regulering på sikkerhetsområdet!

Hva må til for å lykkes med HMS-arbeidet - uansett organisering på myndighetssiden?
- Ledelse er basalt. Uten troverdige ledere og ledelse vil vi andre ikke trekke i samme retning. Lederen skal facilitere verdiskapingsprosessene og må i den sammenheng ha fokus på og være opptatt av menneskene i virksomheten som den viktigste ressursen. Flere og flere i prosessindustrien erkjenner dette.

- IA-avtalen (avtale om Inkluderende Arbeidsliv) og operasjonaliseringen av prinsippene i avtalen ute i bedriftene, bekrefter denne utviklingen. Med det kontinuerlige IA-trykket som bedriftenes ledere får bl.a. av PILs administrasjon og PILs styre, ved at vi synliggjør gode bedrifter og driver aktiv erfaringsutveksling, opplever vi nå samme fokus på IA som vi hadde på personsikkerhet tidligere. Ledere måles på IA-resultater.

Hurlen forteller at PIL allerede har nådd IA-målet om 20 prosent reduksjon - hvor 2001 var referanseåret for IA-avtalens målsettinger og fortsetter:

- Diskusjonen om fravær er brakt fra legekontoret til arbeidsplassen - og derved fra en diskusjon om bruk av trygdemidler til bedriftens egne verdiskapingsprosesser og den enkeltes del av denne. Vi måler sykefraværet i hver eneste bedrift. Enkelte har redusert sykefraværet med 70 prosent på ett år. Nesten alle har hatt forbedringer. De få som ikke har klart det, har antakeligvis ikke lederskapet med seg.

- Når det gjelder informasjons- og erfaringsutveksling - så spiller vi i PIL en viktig rolle. Vi utgjør et "edderkoppnett" og blir brukt nettopp for læring og formidling. Men vi har også lært mye av andre - f. eks av petroleumsindustrien sitt tenkesett. I PIL har vi medlemmer med bena både på sokkel og på land. Dessuten har vi mange internasjonale selskaper som konkurrerer og "benchmarker" seg med de beste i verden. Disse er klare i sine oppfatninger om mennesker og verdiskaping.

- Men vi må hele tiden være på vakt mot den rolleblanding vi ser i deler av industrien, der linjeorganisasjonen lener seg tilbake og overlater HMS-arbeidet til spesialister eller til arbeidsmiljøutvalgene (AMU) og vernetjenesten. Her har arbeidsmiljøloven (AML) vært for lite tydelig med hensyn til å plassere ansvaret først og fremt i ledelsen. For oss er det viktig at AMU skal være et pådrivende og rådgivende organ og ikke ansvarlig for HMS-resultatene eller at lovens krav gjennomføres. Samtidig burde loven ha fått fram den intime sammenhengen mellom HMS og verdiskaping. Da ville den også ha virket som en motivasjonsfaktor for næringslivet.

Tore Hurlen, PIL
- Oppgavene mine er mangfoldige og titlene det samme.
Det er fagsjef HMS, forhandlingssjef - og jeg er også
direktør i Plastindustriforbundet.
Foto: Kristian Hansen, PIL
Du har mange jern i ilden, forstår jeg, men hva er arbeidstittelen din?
- Oppgavene mine er mangfoldige og titlene det samme. Det er fagsjef HMS, forhandlingssjef - og jeg er også direktør i Plastindustriforbundet.

Ubegrenset kapasitet, altså?
Neida, men jeg har drevet med så mye overalt at jeg ser sammenhenger mellom det meste. HMS, tariffspørsmål, regelverk, gode prosesser i virksomhetene og verdiskaping er temaer som av mange grunner blitt oppdelt både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Men de henger jo sammen. Derfor holder jeg på - på kryss og tvers, sier Hurlen, som er utdannet jurist.

Litt om forholdet mellom oppstrøms- og nedstrømsvirksomheten
Gjennom politiske prioriteringer er det bestemt at oppstrøms- og nedstrømsvirksomheten skal inn i samme sektor både med hensyn til regelverk og tilsynet med det. Prosessen er i gang. Jeg representerer her den landbaserte virksomheten, dvs. ikke bare PIL-bedrifter. Selv sitter jeg både i Sikkerhetsforum og i Regelverksforum og ser tydelig at her er det to ganske ulike kulturer og referanserammer involvert. Dette må reflekteres og respekteres både i Sikkerhetsforum og i Regelverksforum. Arbeidet Ptil har gjort på regelverksområdet, er framtidsrettet. Vi trenger tilsyn som både er tilsyn og hjelper. Vi håper at Ptil også mener det. Erfaringene våre så langt er veldig positive.

Er det plass til privatmennesket Tore oppi all denne næringspolitikken?
Jeg er lykkelig gift med en (meget dyktig) ingeniør i Aker Kværner - slik at gjennom dialogen hjemme får jeg et ytterligere fasettert bilde av industrien. Ellers har vi to barn som uansett alder alltid er barn. Hobby? Mange, men jeg må innrømme at vi er livsnytere både Inger og jeg. Vi suger til oss alt vi kan hele tiden - aller helst sammen. Det betyr derfor mye for oss hva den andre gjør på jobb. Så får vi muligheten, inkludere vi også jobbene våre inn i vårt sosiale liv og tar nødvendige pauser fra dem når det er nødvendig. Vi er jo hele mennesker og trenger et inkluderende arbeidsliv.