Gå til hovedinnhold

Mange utfordringer for aldrende innretninger

Mangel på kunnskap, standarder og klare prosedyrer er noen av de utfordringene petroleumsnæringen står overfor når levealderen skal forlenges på stadig flere innretninger på norsk sokkel. Dette kom fram på et seminar om aldring og levetidsforlengelse, som Petroleumstilsynet arrangerte onsdag 19. november.


Grunnlaget for seminaret var et omfattende arbeid som SINTEF har utført for å dokumentere rutiner, standarder og risiko knyttet til levetidsforlengelse. Mange av innretningene har nådd den levealderen de opprinnelig ble konstruert for, men er fortsatt i drift og vil være det videre framover. Forlenget levealder skal ikke gå på bekostning av sikkerheten for helse, miljø og økonomiske verdier.

SINTEF-forskerne Per Hokstad og Roy Johnsen sa på seminaret at dagens standarder er uklare, ulike og lite systematiserte med hensyn til levetidsforlengelse. De tok til orde for et omfattende, generelt og tverrfaglig prosjekt for å utvikle felles prosedyrer og standarder som skal gjelde på dette området. Systemet skal være regelbasert, og grundig dokumentasjon, erfaring og kunnskap skal ligge til grunn for vurderinger om en innretning skal få forlenget levetid.

SINTEF-rapporten skisserer en framdrift i flere trinn, der det først må avklares hvilke systemer som må vurderes, og samles informasjon om innretningens oppbygging, historie og dagens driftssituasjon. Disse opplysningene må kvalitetssikres. Det må vurderes hvordan innretningen skal drives i framtiden, med hensyn til mulige endringer som kan påvirke sikkerheten.

Alle komponenter i offshoreinnretninger utsettes for påkjenninger som over tid tærer på materialer, utstyr og enheter. Nedbrytingen skjer noen ganger fortere enn mange tror. Derfor er det nødvendig med nøye overvåking, hyppige inspeksjoner, testing og klare rutiner for utskifting, vedlikehold og reparasjoner.

Levetidsforlengelse må ikke føre til økt risiko for ulykker, eller utfordre kritiske sikkerhetsbarrierer. Særlig når det gjelder brønner, rørledninger og undervannsinstallasjoner er det i dag mangel både på kunnskap og på teknologi for å overvåke nedbrytingsmekanismer, kom det fram på seminaret. SINTEF-forskerne mener det er behov for å utvikle bedre modeller som beskriver ulike nedbrytingsprosesser. Det kan oppstå problemer når gammelt og nytt utstyr skal kombineres. Videre er det viktig å sikre at kompetanse blir ivaretatt og utnyttet.

Utfordringen ved aldring og levetidsforlengelse var også tema for en paneldebatt på seminaret. Det ble redegjort for erfaringer fra britisk sektor, og arbeidsmiljøutfordringer på aldrende innretninger ble belyst.


Kontaktperson i Petroleumstilsynet:

Gerhard Ersdal
E-post: gerhard.ersdal@ptil.no