Gå til hovedinnhold

Mange og kollektive prosedyrebrudd årsak til Gyda-ulykken

Pressemelding nr. 45/2002.

Oljedirektoratet har nå avsluttet sin gransking av dødsulykken på Gyda-plattformen i Nordsjøen 1. november i år. Oljeselskapet BP er operatør på feltet. Det var en medarbeider hos boreentreprenørselskapet Smedvig som mistet liver da han ble klemt mellom to containere i forbindelse med en løfteoperasjon.


ODs gransking viser at de viktigste årsakene til ulykken er mange og kollektive brudd på gjeldende prosedyrer. Ulykken ville ikke ha funnet sted dersom relevante prosedyrekrav hadde blitt etterlevd, står det i rapporten.

De bakenforliggende årsakene til ulykken er flere og sammensatte. OD har avdekket alvorlige svikt i styringssystemet til BP. Selskapet hadde selv identifisert faren ved at relevant personell hadde mangelfull kjennskap til løfteprosedyrene og var kjent med at prosedyrebrudd var et problem. Det ble likevel ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å følge opp dette.

OD gjennomførte i månedskiftet april/mai i år et tilsyn rettet mot løft- og kranoperasjoner på Gyda-plattformen. I rapporten etter tilsynet pekte OD på flere mangler som kan relateres direkte til ulykken. ODs gransking av ulykken viser at disse manglene ikke var rettet opp.

Omfanget og alvorlighetsgraden av observasjoner i forbindelse med granskingen indikerer en dårlig HMS-kultur i BPs landorganisasjon og i BPs og Smedvigs offshoreorganisasjon.

OD har i brev til operatørselskapet BP og boreentreprenørselskapet Smedvig gitt begge selskap varsel om pålegg.

BP pålegges å gjennomgå sitt styringssystem. Granskingen har avdekket manglende oppfølging av identifisert risiko, og at selskapet har unnlatt å sette i verk korrigerende tiltak. BP pålegges også å gjennomgå sine system for oppfølging av entreprenørens etterlevelse av prosedyrer.

Både BP og Smedvig pålegges å identifisere årsakene til prosedyrebruddene – og å iverksette tiltak for å hindre prosedyrebrudd. Det skal verifiseres at tiltakene virker etter hensikten. Denne prosessen skal kvalitetssikres av tredjepart. Pålegget retter seg i hovedsak mot selskapenes aktiviteter knyttet til løfteoperasjoner på alle innretninger der BP/Smedvig har slike operasjoner. Selskapene må også vurdere om dette arbeidet skal rettes mot andre aktiviteter på innretninger de opererer.

Oljedirektoratet ber begge selskap om å legge fram en forpliktende tidfestet plan for gjennomføring av påleggene. Planen skal inneholde opplysninger om hvilke ressurser som skal benyttes i arbeidet, og den skal presenteres for OD innen en måned etter at pålegget er gitt. Selskapene har fått frist til 15. januar med å kommentere OD granskingsrapport og varselet om pålegg.