Gå til hovedinnhold

Lydhør næring

I årevis har Ptil etterlyst handling og konkrete tiltak for å redusere risikoen for støyskader. Nå danner petroleumsnæringen felles front for å få bukt med problemene. Omsider.


Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2011-2012"

Året 2011 ble milepælen da oljeselskapene og industrien satte seg i førersetet for en storsatsning for å møte støy- og vibrasjonsproblemene i næringen. Prosjektet  STØY i petroleumsindustrien er etablert som et trepartssamarbeid med høye ambisjoner

- Det er klart vi har store forventninger til prosjektet, sier Sigve Knudsen, fagleder for arbeidsmiljø i Ptil.

Gjennom den nye storsatsingen vil både områdestøy, støy fra blant annet håndholdt verktøy og helikopterstøy bli utredet og behandlet. Videre vil det bli arbeidet med barrierekontroll i form av støyavskjerming og -isolering, samt nye typer hørselvern.

- Det aller viktigste med STØY-prosjektet er at bransjen nå samlet forsøker å finne løsningen på noen av de viktigste utfordringene ved støyskaderisiko og i felleskap bidrar til redusert støyeksponering for den enkelte.

- Mange av utfordringene knyttet til støy både må og skal løses av den enkelte aktør. Det er på dette nivået skadene skjer, og det er her det tyngste ansvaret er plassert. Men det er svært viktig med en helhetlig, bred tilnæring på tvers av næringen, påpeker Knudsen.
 
Trepartsinitiativ
Ptil har fulgt opp næringens arbeid med støyrisiko i en årrekke. Utviklingen har ikke vært tilfredsstillende. Til tross for omfattende kunnskap, har det ikke blitt iverksatt gode nok tiltak for å redusere risiko for støyskade.

Etter en offensiv fra Ptils side - både i form av tilsyn rettet direkte mot støyskaderisiko, men også indirekte gjennom flere års prioritert innsats mot såkalte risikoutsatte grupper - satt Ptil ved inngangen til 2010 med en omfattende dokumentasjon av støyproblemet i næringen.

Som leder av trepartsarenaen Sikkerhetsforum oppfordret Ptil-direktør Magne Ognedal partene i næringen til å danne felles front mot støyproblemene.

Våren 2011 kunne bransjen og partene presentere den første skissen til det som skal bli næringens storsatsning gjennom prosjektet STØY i petroleumsindustrien.

Ognedal er svært fornøyd med satsingen.

- Stortinget har satt som mål at petroleumsnæringen skal være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Denne ambisjonen har partene gjennom Sikkerhetsforum stilt seg bak.

- Derfor er det meget gledelig at interesseorganisasjonene for både oljeselskapene og olje- og gassindustrien til havs og på land nå går sammen om et viktig arbeid som dette, sier Ognedal.

Tenke nytt
- Industrien sier at de gjennom prosjektet ønsker å benytte sin brukerposisjon til å bidra til utvikling av ny teknologi og alternative arbeidsprosesser. Det er veldig bra, sier Ognedal.

- En bred, felles satsning er veien å gå for å sikre at framtidas arbeidsplasser i næringen ikke bidrar til å gi helseskader, som for den enkelte kan bety et ødelagt.