Gå til hovedinnhold

Leiv Eiriksson oppfyller ikke SUT-krav

Petroleumstilsynet (Ptil) har fastslått at Ocean Rig AS ikke har sørget for å etterleve forutsetningene for samsvarsuttalelsen (SUT) for Leiv Eiriksson mens innretningen opererte utenfor norsk sokkel.


Ptil er kjent med at den flyttbare boreinnretningen Leiv Eriksson er planlagt å inngå i aktiviteter på norsk sokkel i første kvartal 2013. Innretningen fikk SUT i juli 2008, men har de tre siste årene vært i aktivitet utenlands.

Ved innledningen av en planlagt tilsynsaktivitet ga Ocean Rig opplysninger som indikerte at selskapet ikke har hatt kapasitet til å følge opp de forpliktelsene som er knyttet til samsvarsuttalelsen. Det framgikk blant annet at vedlikehold av innretningen ikke er gitt nødvendig prioritet, at selskapets system for håndtering av avvik ikke har vært operativt og at det er mangelfull oversikt over avvikssituasjonen.

Regelverket krever at en flyttbar innretning må ha SUT for å delta i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Dersom innretningen opererer utenfor norsk sokkel, kan eier velge om SUT skal opprettholdes eller ikke. Dersom eier velger å opprettholde SUT, betinger det at eieren følger opp at forutsetningene for SUT til enhver tid er oppfylt.

Det er nå opp til Ocean Rig å sørge for at Leiv Eiriksson gjennomgår de nødvendige oppgraderinger og eventuelle andre tiltak slik at SUT-forutsetningene er gjenopprettet før innretningen igjen kan inngå i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.

Operatørselskapet som er ansvarlig for aktiviteten innretningen skal inngå i, har i tillegg et overordnet ansvar for å forsikre seg om at Ocean Rig som entreprenør etterlever regelverket.

Ocean Rig har i et brev til Ptil sagt seg uenig i at riggens tilstand tilsier at forutsetningene for SUT ikke er til stede. Innretningen står foran et verkstedopphold, og Ptil vil gjennom videre tilsynsaktivitet i denne perioden avgjøre om regelverkskravene er oppfylt.

Det er i denne sammenhengen avtalt et møte mellom Ptil og Ocean Rig fredag 16.11.2012. I dette møtet forventer vi en konstruktiv dialog med Ocean Rig i denne saken.

 
Journal 2012/975

Øyvind Midttun, pressekontakt
E-post: oyvind.midttun@ptil.no | 51 87 34 77