Gå til hovedinnhold

Ledelse og storulykkesrisiko

Hvordan bidrar du som leder til at virksomheten drives på en forsvarlig måte? Gjennom en ny måte å drive tilsyn på har Ptil utfordret ledere i operatørselskap til selv å beskrive sine bidrag for å redusere storulykkesrisiko - og å vurdere effekten av egen innsats på området.


- Målet vårt er å engasjere linjeledere på alle nivåer til å reflektere over hva de selv bidrar med som leder i forhold til å ha kontroll på storulykkesrisikoen, sier Magne Ognedal, direktør i Petroleumstilsynet.

I 2006 ba vi ledere i tre utvalgte operatørselskaper om selv å beskrive hvordan de aktivt bidro til å redusere storulykkesrisiko. I et likelydende brev til sentrale aktører i petroleumsvirksomheten (se lenke) beskriver vi erfaringene våre med denne tilsynsaktiviteten.

Ptils forventninger
Ledelsesoppfølging i næringen er et prioritert område for Petroleumstilsynet, og tilsynsaktiviteten knyttet til ledelse og storulykkesrisiko inngår som et sentralt element i dette arbeidet.

Vår forventning er at ledelsen ikke nøyer seg med å "følge opp" at aktiviteter som påvirker storulykkesrisiko håndteres på en god måte. Ledelsen må også aktivt orientere seg om realitetene i selskapet i forhold til storulykkesrisiko, hvor kapasitet, herunder bemanning og kompetanse på alle nivå, er innbefattet.

- Gjennom ulike tilsynsaktiviteter vil vi finne ut hva ledere faktisk bidrar med for å redusere risiko for storulykker, sier Ognedal, og legger til at det er en leders ansvar å følge opp at virksomheten har tilstrekkelig oversikt og kontroll over alle forhold som påvirker storulykkesrisiko.

- Med denne måten å drive tilsyn på nøyer vi oss ikke med honnørord som at "dette er viktig for oss". Vi jakter på hva de faktisk og konkret gjør for å ivareta styringen. Det er med andre ord et stort og omfattende - men fremfor alt et veldig viktig spørsmål vi her har grepet fatt i og stiller til ledere for selskapene, sier Ognedal.

Spørsmål om risikostyring
Ptil har som ambisjon å bidra til ny refleksjon omkring risikostyring som selskapene finner meningsfull også i deres verdiskapingsperspektiv.

Dette var blant annet utgangspunkt for tilsynsaktiviteten der vi i stedet for å etterspørre tiltak knyttet til regelverk, ba selskapenes ledelse om selv å beskrive og vurdere sitt engasjement i forhold til storulykkesrisiko.

I løpet av 2006 gjennomførte vi denne tilsynsaktiviteten mot Norske Shell, Gassco og ConocoPhillips der vi stilte følgende hovedspørsmål til ledere: Hva er det viktigste du bidrar med for å forstå eller påvirke risiko knyttet til storulykke ut fra hva du observerer, stiller spørsmål ved, anbefaler, beslutter, iverksetter eller følger opp på annen måte?

Tilsynsaktiviteten medfører ingen konkrete krav om aktivitet hos selskapene, utover en tilbakemelding på hvordan selskapene har håndtert og vurdert spørsmålsstillingen med tilhørende presiseringer.

Tilbakemeldingen fra selskapene indikerer at spørsmålet har bidratt til ny refleksjon i selskapene knyttet til ledelsens og lederes engasjement for å redusere storulykkesrisikoen. Slik refleksjon har resultert i aksjoner som Ptil følger opp effekten av.

Petroleumstilsynet viderefører tilsynsoppgaven i forhold til noen operatører og boreentreprenører, og videreutvikler spørsmålsstillingen til også å omfatte hvordan selskapet lærer av hendelser og hva slik læring betinger av ledelsen og ledere i selskapet.

Faglig kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Roar Andersen, sjefingeniør
E-post: roar.andersen@ptil.no

Pressekontakt:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064