Gå til hovedinnhold

Lavt tempo for innføring av integrerte operasjoner

Innføring av integrerte operasjoner (IO) har ikke skjedd i det tempo som oljeindustrien forventet for få år siden. Årsaken kan være høy oljepris og stor aktivitet på sokkelen, går det fram av en SINTEF-rapport som er utarbeidet på oppdrag fra Petroleumstilsynet. Rapporten ble presentert under seminaret ”Vedlikeholdsstyring og IO”, som ble holdt i Ptils lokaler torsdag 30. oktober.


Industrien har tidligere signalisert at IO ville føre til etablering av en ny norsk kunnskapsindustri. Det ville vokse fram ekspertsentre som også ville selge sine tjenester på det internasjonale marked. I SINTEF-rapporten hevdes det at aktørene bruker IO for å oppnå maksimal egengevinst, uten at den ideelle målsettingen om å bygge opp en kunnskapsindustri, står særlig høyt i kurs.

Av rapporten framgår det at operatørselskapene er mer positive til IO-prosessen enn entreprenørene. Mens selskapene mener at mange av målsettingene er innfridd, etterlyser entreprenørene en bedre deling av gevinster og risiko. Entreprenørene er misfornøyd med informasjon og tilgang på data. Det kan skyldes forhold rundt kontrakter, eller IT-sikkerhet.

Følsomt om bemanning
OLF uttrykte i 2003 store forventninger til innføring av IO, som ifølge organisasjonen ville føre til redusert kostnadsnivå, akselererende produksjon, økt utvinningsgrad og forbedret HMS-nivå. Sokkelorganisasjonen ville bli avlastet, vedlikeholdet prioritert høyere og driften mer automatisert og optimalisert slik at nedetiden blir redusert.

Semsudin Leto fra Petroleumstilsynet gjennomgikk på seminaret resultatet av en spørreundersøkelse som er gjennomført blant oljeselskaper for å kartlegge resultater ved innføring av IO (fra nevnte SINTEF-rapport). Flere av selskapene har unnlatt å besvare et følsomt spørsmål om IO har ført til reduksjon av bemanning.

Operatørselskapene har flyttet noen operasjoner fra hav til land, mens entreprenørene opprettholder den samme arbeidsdelingen. Det totale omfanget av vedlikehold er i liten grad påvirket. Kampanjebasert vedlikehold er tatt i bruk oftere enn før, men dette varierer også mellom selskapene og er ikke direkte knyttet til IO.

Kompetansekravene til vedlikeholdsstyring er ikke endret vesentlig. Det er vanskelig å dokumentere redusert nedetid som følge av IO.

Krever større innsats
Fagdirektør Øyvind Tuntland i Petroleumstilsynet sa på seminaret at vedlikehold i høy grad påvirker sikkerhet. Nær halvparten av de alvorligste ulykkene på sokkelen skjer i forbindelse med vedlikehold eller modifikasjonsarbeider. På norsk sokkel er omfanget av vedlikehold og modifikasjoner svært høyt.

Tuntland påpekte at det skjer feil i planlegging, utførelse og kontroll av vedlikehold.

-Storulykkeperspektivet gjør at sikkerhetsarbeid generelt og vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr må ivaretas spesielt. Oppfølgingen av dette krever større innsats enn hva som er tilfellet i dag, sa Tuntland.

Utfordringen er blant annet å få tak i rett kompetanse. Beslutningsunderlaget for vedlikeholdsstyring må bli bedre og mer synlig.

Norge har som mål å bli verdensledende innen HMS i petroleumsnæringen, samtidig som industrien skal være verdensledende innen IO. Tuntland utfordret bransjen til å reflektere rundt den utfordringen det er å oppnå disse visjonene med maksimal synergi.

På seminaret tok Ivar Sløveren fra Petoro opp spørsmålet om IO-målene var nådd. Steinar Bjugn fra BP Norge AS orienterte om vedlikeholdsstyring og IO i Valhall Re-Development. Hans Christian von Krogh fra Aker Solutions AS tok for seg den nye kunnskapsindustrien, Knut Øien fra SINTEF så på IO, vedlikehold og storulykker og Ejnar Sørensen redegjorde for vedlikeholdsstyring i Mærsk med nye CAMDT (Criticality Analysis and Maintenance Determination).


Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet


Henvendelser fra media:
Kristin Hoffmann
Informasjonsrådgiver
Tlf: 51 87 62 19