Gå til hovedinnhold

Landlig samkvem (erfaringsseminar om risikostyring)

Prinsipper for risikostyring og styring av storulykkesrisiko på landanlegg var viktigste tema da 60 deltakere var samlet til erfaringsseminar i desember 2008.


Bransjeforumet for petroleumsanlegg på land, L-8, sto sammen med Ptil som arrangør av seminaret. Selskapsledelse, fagfolk, vernetjenesten ved landanleggene, partene i Sikkerhetsforum og representanter fra myndighetene var blant de 60 deltakerne.

Ved å samle så mange sentrale aktører, var ambisjonen også å styrke kontaktnettet mellom anleggene og de ulike partene i virksomheten.

Likt og ulikt
Landanleggene innenfor Ptils myndighetsområde er i dag Kårstø, Kollsnes, Sture, Tjeldbergodden, Mongstad, Melkøya, Nyhamna og Slagentangen. Disse anleggene har ulik grad av tilknytning til sokkelvirksomheten – fra tett på til ingen.

 Medlemsbedriftene i L-8 kommer fra petroleumsvirksomhet på land. De omfatter både nye og eldre terminaler og raffinerivirksomhet.

Det store spennet bidrar til ulike typer risiko, ulik integrasjon med eget konsern og med petroleumsvirksomheten til havs - og til ulike kulturer.

Til tross for flere forskjeller, er det mange felles utfordringer for anleggene når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.

 Arrangørene ønsket derfor å bruke seminaret som arena for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling mellom de sentrale aktørene.

Ledelsesstyring
For Ptil har ledelsens styring av storulykkesrisiko og teknisk og operasjonell integritet dannet et viktig grunnlag for tilsyn mot landanleggene. Ledelsesinvolvering er for øvrig en hovedprioritering for Ptils tilsyn mot en samlet næring.

Tilsynserfaringer fra 2008 har synliggjort viktige problemstillinger ved landanleggene - som innarbeiding av risikoreduksjon, utfordringer ved samtidig modifikasjon og drift og læring av egne hendelser.

Detaljert
Granskinger inngår som et viktig bidrag til læring og erfaringsutveksling mellom alle typer aktører og på tvers av landegrenser. Arrangørene av seminaret hadde derfor prioritert en detaljert gjennomgang av noen konkrete ulykker/hendelser på internasjonale og norske anlegg med tanke på kunnskapsdeling.

Betydningen av integritet i design og teknologi ble også understreket og dokumentert av flere. Det samme gjaldt barrierer for prosessikkerhet som forutsetning for å unngå storulykker.

Flere temaer
Gjennom faglige innlegg, gruppearbeid og plenumsdebatter ble en rekke sentrale temaer belyst på seminaret: Storulykker og ledelsens mulighet for læring av andres erfaringer/granskinger. Ledelsessystemer og risikoforståelse kontra atferdsbasert sikkerhetsarbeid. Risikostyring og risikoforståelse for å unngå brudd på barrierer.

I tillegg ble konkrete tiltak for kunnskaps- og kompetanseheving på selskaps- og anleggsnivå presentert og drøftet.

Etter to intense dager, konkluderte deltakerne med at konferansen må bli den første i rekken av mange flere.

Av Angela Ebbesen