Gå til hovedinnhold

Landanlegg: Nye publikasjoner fra EU relatert til storulykkeforskriften og Seveso II- direktivet

Som en del av erfaringsoverføringen mellom EU- og EØS-land har EU utgitt tre nye publikasjoner. Norge er hovedansvarlig for den ene publikasjonen som vedrører EUs oppfølging av industriparker og virksomheter hvor mulig dominoeffekt kan oppstå.


To av publikasjonene er resultat av workshops hvor deltakere fra ulike EU/EØS-land har bidratt med informasjon om egen praksis og egne erfaringer relatert til utvalgte temaer.

”Chemical Hazards Risk Management in Industrial Parks and Domino Effect Establishments”.
Rapport om erfaringer vedrørende praksis tilknyttet industriparker og virksomheter hvor det er identifisert muligheter for dominoeffekt ved uhell. Basis for rapporten er informasjon som fremkom i en workshop som Norge og EUs Major Hazards Bureau (MAHB) arrangerte i Tønsberg i november 2009.

”The Role of Safety Reports in Preventing Accidents”
Rapport om sikkerhetsrapportens rolle i forebygging av ulykker. Finske myndigheter og MAHB arrangerte i 2012 en workshop som resulterte i denne rapporten.

Lessons Learns Bulletin No 2 med tema Major Accidents Involving Contractors
Denne rapporten har fremkommet gjennom analyse av uhell som er innmeldt i EUs uhellsdatabase e-Mars hvor kontraktører er involvert. Dokumentet inneholder lærepunkter som er relevante for både industri og myndigheter.