Gå til hovedinnhold

Krever bedre rutiner for varsling av fare- og ulykkessituasjoner

Petroleumstilsynet skal umiddelbart varsles om fare- og ulykkessituasjoner som har- eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha inntruffet. Vår erfaring er at dette ikke følges godt nok opp. I et likelydende brev til operatørene bes hvert enkelt selskap om å vurdere sine rutiner og styringssystemer. Vi ber også om tilbakemelding med oversikt over eventuelle korrektive tiltak.


Varsling og melding av fare- og ulykkessituasjoner i petroleumsvirksomheten er regulert gjennom opplysningspliktforskriften § 11. Den sier blant annet at operatøren skal sikre "koordinert og umiddelbar varsling per telefon til Petroleumstilsynet ved fare- og ulykkessituasjoner som har ført til, eller under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til alvorlig og akutt skade, akutt livstruende sykdom, alvorlig svekking eller bortfall av sikkerhetsfunksjoner eller andre barrierer, slik at innretningens integritet er i fare eller ved akutt forurensning." Varselet skal bekreftes skriftlig

Selv om regelverket på dette punktet er klart, har Petroleumstilsynet erfart at enkelte operatører verken har varslet eller meldt om situasjoner som er nevnt i forskriften eller i veiledningen til denne.

Operatørene varsler stort sett de om fare- og ulykkessituasjoner som faktisk har inntruffet. Vi stiller imidlertid spørsmål ved om alle operatørene i tilstrekkelig grad varsler fare- og ulykkessituasjoner, som under ubetydelig endrede omstendigheter kunne ha ført til alvorlig og akutt skade.

I mange tilfeller blir Petroleumstilsynet varslet alt for sent om fare og ulykkessituasjoner. Det kan ta timer og opp mot døgn, fra situasjonen inntraff til vi mottar varsel.

Petroleumstilsynet ser alvorlig på den mangelfulle varslingen, siden dette kan hindre oss i å få til en effektiv håndtering av fare- og ulykkessituasjoner. I enkelte tilfeller har manglende varsling eller melding medført at myndighetene ikke har fått utført sine plikter i form av tilsyn eller gransking av hendelser.

Mangelfull varsling er også med på å vanskeliggjøre likebehandling av operatørselskapene. Videre er det uheldig at enkeltsaker kommer ut til offentligheten før myndighetene kjenner saken.

I lys av dette ber Petroleumstilsynet hvert enkelt selskap om å vurdere sine rutiner og styringssystemer i forhold til varsling og melding av fare- og ulykkessituasjoner. Petroleumstilsynet ber også om å få oversendt en kortfattet oppsummering av denne egenvurderingen med en oversikt over eventuelle korrektivet tiltak.

Detaljerte kriterier for varsling og melding av fare- og ulykkessituasjoner kan med fordel være felles for hele næringen. Petroleumstilsynet oppfordrer derfor næringen til å gjenoppta arbeidet med en "beste praksis" på dette området, for eksempel i regi av Samarbeid for Sikkerhet (SfS).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Inger Anda, telefon 970 54 064