Gå til hovedinnhold

Kontrollromsutforming – vurdering av ivaretakelse av Human factors-forhold under design

Kontrollrom i Petroleumsvirksomheten skal ivareta en rekke barrierefunksjoner for å redusere risiko for storulykker, skader på mennesker og materiell og økonomiske tap. For å bedre grunnlaget for å etablere gode kontrollrom har OD utviklet en revisjonsmetodikk for vurdering av ivaretakelse av Human factors-forhold i design og drift.


For at kontrollrommet skal fungere på en forsvarlig måte, må forholdene legges til rette slik at kontrollromspersonellet får

  • den oversikt og støtte som er nødvendig for å ivareta sikker drift,
  • grunnlag for å håndtere ulike prosessforstyrrelser og ulykkesituasjoner,
  • et godt arbeidsmiljø.

ODs vurdering er at mange av dagens kontrollrom ikke møter disse krav. En rekke utviklingstrekk ved nye løsninger bidrar også til å øke krav til kontrollromspersonellets ytelse og dermed øke behovet for kontrollrom, som understøtter samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon (MTO).

Mangelen på kunnskap og erfaring med bruk av Human factors designprinsipper, er etter ODs vurdering en av hovedårsakene til at nye og gamle kontrollromsløsninger verken fungerer godt eller møter gjeldende regelverkskrav.

For å bedre grunnlaget for å etablere gode kontrollrom har OD utviklet en revisjonsmetodikk for vurdering av ivaretakelse av Human factors-forhold i design og drift.

Metodikken har som formål å fremme kontrollromsløsninger som ivaretar krav til sikkerhet og driftsregularitet gjennom å:

  • Redusere risikoen for feilhandlinger i kontrollrom, og å redusere konsekvenser av eventuelle feilhandlinger
  • Bidra til et godt arbeidsmiljø og redusere risikoen for at kontrollromspersonell utsettes for helseskadelig belastning
  • Bidra til mer kostnadseffektive design-, bygge- og modifiseringsprosesser
  • Fungere som effektivt revisjonsverktøy for OD og næringen og dermed bidra til bedre forståelse av gjeldende regelverkskrav og at ODs tilsyn blir mer forutsigbart.

På oppdrag fra OD utviklet Institutt for energiteknikk første versjon av metodikken (2000). Metoden er nå revidert og videreutviklet av Human Factors Solutions og finnes i norsk og engelsk versjon.

Anvendelsesområdet for metodikken er utvikling av nye kontrollrom, ombygging av eksisterende løsninger, vurdering av funksjonalitet og kravoppnåelse i eksisterende løsninger.

OD vil takke alle som har medvirket til utviklingen, spesielt bidragsyterne fra industrien.

Lenker til hoveddokument - Human Factors i kontrollrom - en revisjonsmetode. 2003:

Word (995 K) PDF (1401 K)

Det er i tillegg utarbeidet presentasjonsmateriale som forklarer metodikkens formål og bruksmåte.

  • En kortversjon (5 minutter) er beregnet på presentasjon for ledere og personell som ikke er direkte involvert i bruk av metodikken.
  • En lengre versjon (30 minutter) er laget for brukere.

Lenker til presentasjoner:

Kortversjon: PPT (140 K) PDF (135 K)
Fullversjon: PPT (990 K)   PDF (463 K)

Spørsmål eller kommentarer til metoden kan sendes til: