Gå til hovedinnhold

Kontrollrom - fjerndrift - juridisk avklaring

Vi viser til spørsmål reist i møte i ERR 15.11.2003 vedrørende hvilket regelverk som får anvendelse når funksjoner som styrer virksomheten på sokkelen flyttes på land.


Petroleumstilsynet har vurdert funksjoner på land som er sikkerhetskritiske for virksomheten på sokkelen og utviklingstrekk, gjeldende regelverk og behov for endringer når det gjelder myndighetenes tilnærming på dette området.

Vi har i denne sammenhengen ikke vurdert særskilt petroleumvirksomhet på land som omfattes av Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer.

Problemstillingene som er nevnt her kan likevel være relevante også for disse anleggene, det vil si i den grad disse har funksjoner som har tilstrekkelig direkte betydning for sikkerheten i petroleumsvirksomheten på sokkelen.

Nærmere om problemstillingen
Utviklingen med flytting av oppgaver til land og tettere samspill mellom virksomhetenes organisasjoner på land og i havet har pågått i flere år. Hittil har dette hovedsakelig dreid seg om støttefunksjoner som kan påvirke HMS-nivået, men som ikke anses å ha noen direkte/akutt effekt på HMS.

Barrierefunksjonene har i hovedsak vært lokalisert på sokkelen. Dette bildet er nå under endring. Landorganisasjonene med tilhørende tekniske systemer klargjøres for et tettere og mer direkte samspill med petroleumsvirksomheten på sokkelen, og for å overta mer direkte sikkerhetskritiske funksjoner. Dette gjelder så vel hos operatørselskap som hos leverandører, for eksempel brønnservice.

Til nå har utviklingen vært særlig fokusert på kontrollromsfunksjoner knyttet til overvåkning av bore/brønnoperasjoner, men utviklingsplanene vil kunne påvirke barrierefunksjoner innen andre aktivitetsområder som vedlikehold, logistikk, samt håndtering av beredskapssituasjoner.

Konklusjoner
Petroleumstilsynet har hjemmel i dagens regelverk til å stille krav i medhold av petroleumsloven til funksjoner på land som er nødvendige for forsvarlig virksomhet på sokkelen. Ut over dette er sikkerhetsmessige og arbeidsmiljømessige forhold for personell på land som utfører arbeid i forbindelse med planlegging, styring og kontroll av petroleumsvirksomheten på sokkelen underlagt landlovgivningen.

Etter vår vurdering gir regelverket i dag hjemmel for å sikre blant annet sokkelarbeidstakernes rett til medvirkning når det gjelder forhold på land som har direkte betydning for forsvarlig virksomhet på sokkelen.

Den utviklingen en ser tilsier at nye driftskonsepter vil gi mye større grad av integrasjon av virksomhetens land- og havfunksjoner og mer komplekse organisatorisk-tekniske løsninger. Det at landbaserte funksjoner vil få innvirkning på flere barrierefunksjoner, vil medføre at det blir vanskeligere å peke entydig på hvilke forhold på land som er sikkerhetskritiske. En slik utvikling tilsier også at det som i utgangspunktet er arbeidsmiljøforhold på land vil kunne få økende betydning for HMS-nivået på sokkelen.

Vi ser i lys av denne utviklingen behov for en grundig gjennomgang av disse problem¬stillingene i forbindelse med etablering av et helhetlig regelverk for petroleums¬virksomheten. Denne gjennomgangen og den videre prosessen må ses i lys av samspillet med land¬regelverket og landmyndighetene.