Gå til hovedinnhold

Konferanse om HMS-kultur

Hva er HMS-kultur, og hvordan kan myndighetene, næringen og partene i petroleumsvirksomheten bidra til å skape en god HMS-kultur? Dette er blant spørsmålene som diskuteres under HMS-konferansen i Stavanger 27. og 28. november.


26.11.02

Program under konferansen (pdf)

Arrangørene i Oljedirektoratet og RF-Rogalandsforskning regner med snaut 200 deltakere, representert ved myndighetene, næringen og arbeidstakerorganisasjonene.

HMS-kultur er blitt et sentralt begrep i arbeidet for å bedre sikkerheten på norsk sokkel. Både i det nye regelverket for helse, miljø og sikkerhet, som trådte i kraft 1. januar 2002, og i Stortingsmeldingen nr 7 (2001-2002) ("HMS-meldingen") blir det understreket at selskapene er forpliktet til å påse at HMS-kultur blir tatt på alvor.

Som en følge av dette har OD igangsatt et eget prosjekt med fokus på HMS-kultur i petroleumsvirksomheten. Ett resultat av denne satsingen er at det i 2003 vil bli lagt enda større vekt på selskapenes HMS-kultur i ODs tilsynsvirksomhet.

HMS-konferansen i Stavanger er en annen følge av ODs kulturprosjekt. Målet med konferansen er å skape en felles forståelse for faktorer som skaper en kultur, sette søkelys på sentrale utfordringer næringen og myndighetene står overfor samt videreformidle informasjon om enkelte pågående og gjennomførte prosjekter som tar sikte på å bedre bedriftenes HMS-kultur.

Foredragsholderne er hentet blant annet fra oljeselskap, leverandørindustrien, arbeidstakerorganisasjoner og forskningsmiljøer som Sintef, RF-Rogalandsforskning og Høgskolen i Stavanger.

Under konferansen er det også lagt opp til at deltakerne selv skal dele erfaringer med hverandre. Første dag er to timer avsatt til et arbeidsseminar der deltakerne deles opp i grupper for å diskutere ulike utfordringer knyttet til HMS-kultur. Resultatet av dette arbeidet vil bli presentert på konferansens andre dag.

Kontaktperson OD: Reidar Lindeberg