Gå til hovedinnhold

Kartlegging av lønn, arbeidsvilkår og HMS-forhold for utenlandske ansatte

Østeuropeiske arbeidstakere som jobber på petroleumsanlegg på land, lønnes i tråd med minstelønnssatsene for ufaglærte bygningsarbeidere uavhengig av om de har oppgitt å være faglærte eller ufaglærte. Det kommer frem i en kartlegging ved to landanlegg som forskningsstiftelsen FAFO har utført på oppdrag fra Petroleumstilsynet.


Hovedtema i FAFOs kartlegging var lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske ansatte og hvordan arbeids- og bedriftsvandringen har påvirket HMS-arbeidet ved anleggene. I tillegg skulle FAFO undersøke omfanget av arbeids- og tjenesteinnvandring i petroleumsnæringen, motivasjonen for bruk av østeuropeisk arbeidskraft og trivsel blant østeuropeerne på anleggene.

I undersøkelsen oppgir svært mange ansatte fra Øst-Europa at de ikke trives. Det er også en utbredt følelse av generell diskriminering. Blant polske arbeidstakere ansatt i norske bedrifter sa 44 prosent seg helt eller delvis enig i at norske arbeidsgivere behandler polske arbeidstakere annerledes enn norske arbeidstakere.

Allmenngjøringsloven
Omfanget av arbeids- og bedriftsvandring fra EUs nye medlemsland til Norge har økt betraktelig etter EU-utvidelsen 1. mai 2004, også til petroleumsnæringen. I løpet av 2006 og 2007 utgjorde de østeuropeiske arbeidstakerne (i hovedsak polske) mellom 14 og 25 prosent av den totale arbeidsstyrken på de undersøkte anleggene. På undersøkelsestidspunktet var andelen rundt 20 prosent på begge anleggene.

Det første allmenngjøringsvedtaket trådte i kraft 1. desember 2004, altså et halvt år etter utvidelsen. Vedtaket gjaldt sju petroleumsanlegg på land og satte krav til hvilke minimumsvilkår som skulle gjelde for arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår.

Bekrefter tilsynserfaringer
Ptil har gjennomført en rekke tilsyn på dette området. FAFO ble engasjert fordi det var ønskelig å ta i bruk andre metoder og gå mer i dybden for å få utdypende kunnskap samt bekrefte eller eventuelt avkrefte Ptils tilsynserfaringer.

Studien bekrefter Ptils funn fra tilsyn i forhold til etterlevelse av allmenngjøringsforskriften. FAFO fant at de østeuropeiske arbeidstakerne lønnes i tråd med forskriften. Arbeidstakerne lønnes imidlertid i tråd med minstelønnssatsene for ufaglærte bygningsarbeidere uavhengig om de selv oppga å være faglærte eller ufaglærte. Undersøkelsen viser videre at mange av de østeuropeiske ansatte oppgir at det arbeidet de utfører i Norge ikke er i samsvar med tidligere erfaring eller utdannelse.

Operatør og hovedentreprenør på de to anleggene har tatt et "påseansvar" også i forhold til allmenngjøringsforskriften. Det ble gitt informasjon om forskriften og det ble også gjennomført interne tilsyn/kontroll og etterspurt dokumentasjon fra underentreprenører.

Rapporten vil bli lagt til grunn for Petroleumstilsynets videre oppfølging av allmenngjøringsforskriften og HMS-konsekvenser av arbeidsinnvandring. Vi tror også rapporten vil være nyttig for ulike aktører i petroleumsnæringen og ikke minst for andre bransjer.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: