Gå til hovedinnhold

Kartlegger kreftrisiko

I 1999 startet en omfattende studie for å kartlegge kreftrisiko for offshoreansatte. Først nå ser vi noen av resultatene fra kartleggingen, som omfatter 27 000 personer.


I desember 2007 la Kreftregisteret fram en foreløpig rapport om kreftrisiko blant ansatte i norsk offshorevirksomhet. Beregningene viser at den totale forekomsten av kreft blant offshorearbeiderne ikke avviker mye fra gjennomsnittsbefolkningen i Norge. Rapporten viser imidlertid at det blant mannlige offshoreansatte er en forhøyet risiko for to typer kreft:

Siden både blodkreft og kreft i brysthinne kan være yrkesbetinget, og siden eksponeringen blant deltakerne kan medvirke til utvikling av slik sykdom, anser Kreftregisteret det som sannsynlig at økningen er reell og har sammenheng med tidligere arbeidsforhold. Hvorvidt det skriver seg fra offshorearbeid eller annet tidligere arbeid, er vanskelig å fastslå.

Langsom sykdomsutvikling
Resultatene som ble presentert i desember 2007, stammer fra en studie som ble igangsatt i 1999. Den inkluderer 27 000 personer. Alle ansatte i petroleumsvirksomheten som tilfredsstilte gitte kriterier på det tidspunktet, ble inkludert.

- Målet har vært å følge denne gruppen over tid for å kartlegge nye forekomster av kreft og årsaksforhold. Det tar lang tid før en får resultater fra en slik undersøkelse, og det har vært knyttet spenning til utfallet, sier fagleder i Petroleumstilsynet (Ptil), Sigvart Zachariassen.

- Det var ikke uventet at undersøkelsen indikerer forhøyet risiko for blodkreft. En studie fra Universitetet i Bergen fra 2007 har pekt i samme retning, opplyser han.

- Det er viktig at næringen nå forsikrer seg om at det ikke er eksponering som kan settes i sammenheng med forhøyet risiko for de aktuelle kreftformene.

Føre var
Parallelt med Kreftregisterets prosjekt har Universitetet i Bergen gjennomført en studie for å identifi sere og vurdere kreftframkallende stoffer og faktorer som har vært til stede i arbeidsmiljøet offshore fra virksomheten begynte til i dag.

I tiden framover skal disse opplysningene kobles mot Kreftregisterets undersøkelse for å se om man finner trender i materialet - for eksempel om enkelte grupper som har vært eksponert har forhøyet risiko.

- Det er igangsatt mye godt arbeid for å kartlegge kreftforekomst og kunnskap om forhold som påvirker kreftrisikoen i petroleumsvirksomheten, og Ptil har vært en aktiv pådriver for disse undersøkelsene, sier Zachariassen.

- Vårt viktigste budskap til industrien er imidlertid at den konsekvent må innta en føre var-holdning og ha en forebyggingsstrategi som står i forhold til den langsomme sykdomsutviklingen.

- Bare gjennom solid faglig arbeid, gjennomføringer av risikoanalyser med høy kvalitet og dokumentasjon av resultater, er det mulig å treffe effektive tiltak som står seg over tid, understreker Zachariassen.