Gå til hovedinnhold

Internasjonalt samarbeid for bedre sikkerhet

Oljedirektoratet har i en årrekke prioritert økt samarbeid mellom myndigheter internasjonalt for å skape et bredt grunnlag for å bedre sikkerheten i petroleumsvirksomheten, samt gjøre det enklere å flytte innretninger over til et annet lands sokkel.


Presentasjoner:
Thor Gunnar
Dahle, OD:
"HMS i petroleums-
virskomheten,
- betydning, perspektiver
og utfordringer"
(pdf)
Ketil Lenning,
Odfjell Drilling:
"Hvordan håndtere risikoen,
regelverket og regningen
i nedgangstider?"
(pdf)

Geir Pettersen,
Statoil ASA:

"Hvordan håndtere risikoen,
regelverket og regningen
i nedgangstider?"
(pdf)
Magne
Ognedal, OD:
"HMS-samarbeidet på tvers
av sokler. En trussel mot
HMS-nivået på norsk sokkel
eller eksport av
Beste-HMS-Praksis."
(pdf)

Det sa Magne Ognedal, direktør for oppfølging i Oljedirektoratet, under miniseminaret "HMS-utfordringer på tvers av sokler". Seminaret i Bergen 13. mars var det andre i en serie på fire HMS-seminarer som Oljedirektoratet arrangerer i samarbeid med Nito.

(Lenke: ">HMS og verdiskaping - fire seminarer)

Seminaret i Bergen ble holdt i Norsk Hydros lokaler på Sandsli med nær 100 deltakere, primært ledere i petroleumsindustrien, HMS-staber, verneombud og annet fagpersonell som jobber med HMS.

Foredragsholderne under HMS-seminaret i Bergen
Foredragsholderne under HMS-seminaret:
Ketil Lenning (til venstre), Thor Gunnar
Dahle, Magne Ognedal og Geir Pettersen.
Sjefingeniør Thor Gunnar Dahle fra Oljedirektoratet holdt innledningsforedrag om HMS i petroleums-
virksomheten – betydning, perspektiver og utfordringer. Ketil Lenning, administrerende direktør i Odfjell Drilling og Geir Pettersen, direktør HMS i Statoil holdt hver sine innlegg om "Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider?" (se lenker til presentasjonene)

Samarbeid på tvers
Ognedal avsluttet seminaret i Bergen med å gjøre rede for viktige internasjonale arenaer der OD er representert.

Han tok utgangpunkt i at næringen og partene i arbeidslivet har lang tradisjon for å etablere internasjonale arenaer, mens myndighetene som eneste aktør tidligere ikke hadde tilsvarende møteplasser. For å motvirke dette ble blant annet NSOAF ("North Sea Offshore Authorities Forum") etablert som et myndighetsforum for sokkelstatene i Nordvest-Europa.

Mangelfullt samarbeid på myndighetsnivå har blant annet ført til at det er blitt vanskelig og kostbart å flytte rigger over til et annet lands sokkel. NSOAF, som skal drøfte tekniske og myndighetsrelaterte forhold i medlemslandene, nedsatte derfor en arbeidsgruppe som skulle komme fram til ordninger som kan gjøre det enklere å flytte boreinnretninger over sokkelgrensene. Arbeidsgruppen har vært ledet av Magne Ognedal.

Et viktig resultat av dette arbeidet ble nådd ved at den internasjonale organisasjonen av boreentreprenører (IADC) etter påtrykk fra NSOAF i 2002 utarbeidet "North West Europe HSE Case Guidelines", som er en retningslinje for utarbeidelse av søknadsdokumentasjon som skal tilfredsstille myndighetskrav som er felles for alle land i Nordsjø-området. (Lenke: ">Regelverkssamarbeid over landegrenser)

En annen arbeidsgruppe i regi av NSOAF ble nedsatt for å komme fram til en gjensidig anerkjennelse av nordsjølandenes opplæringssertifikater. Arbeidsgruppen er nå i sluttfasen med å utarbeide et felles modulsystem for opplæring offshore. Dette skal gjøre det langt enklere for offshoreansatte å jobbe på de andre nordsjølandenes sokkel. (Lenke: ">Nordsjø-samarbeid om sikkerhetsopplæringen)

- Ingen norske krav er blitt lempet på- eller kuttet ut som følge av dette arbeidet, sa Ognedal, og understreket at de ulike myndighetenes HMS-krav har vær utgangspunkt og ramme for arbeidet som er blitt gjort.

Viktig erfaringsoverføring
Oljedirektoratet har også vært aktive bidragsytere i organisasjoner med fokus også på andre områder enn Nordsjøen, blant annet IRF (International Regulators' Forum).

IRF er et verdensomspennende myndighetsforum med både årlige møter og løpende kontakt mellom medlemslandene. Målet er å fremme en felles forståelse av saker som angår helse, miljø og sikkerhet, blant annet myndighetsutøvelse, faglige problemstillinger, regelverksutvikling etc.

Fra norsk side har IRF blant annet vært en nyttig arena for å få innblikk i erfaringene Brasil og statene rundt Mexico-golfen har gjort innen dypvannsboring, mens Canada har erfaring i utfordringer knyttet til å drive petroleumsvirksomhet i kalde områder.

- Effekten av internasjonalt samarbeid er at vi utveksler informasjon og kunnskap som danner grunnlag for å definere behov for felles tiltak, og bidrar til at vi kan være pådriver for forbedring på sikkerhetsområdet, både nasjonalt og internasjonalt, oppsummerte Ognedal.