Gå til hovedinnhold

Integrerte operasjoner må gi bedre HMS

Petroleumsnæringens satsing på integrerte operasjoner (IO) griper inn i teknologiske, menneskelige og organisatoriske faktorer og påvirker samspillet mellom dem. For Petroleumstilsynet er det viktig å få fram at endringene kan ha både positiv og negativ effekt på risikonivået på norsk sokkel.


Petroleumstilsynet har klare forventninger om at industrien skal framheve målet om HMS-forbedring som en driver i utviklingen av IO. Dette er også et budskap som klart kommer fram i OLFs anbefalinger til medlemsbedriftene.

Petroleumstilsynet satte fokus på integrerte operasjoner og HMS på en konferanse med bred oppslutning i Stavanger 19. juni. Ett av konferansens hovedtema var spørsmålet: Hvordan oppnår man gode koplinger mellom næringens ambisjon om at norsk petroleumsvirksomhet skal være verdensledende innenfor integrerte operasjoner, og den uttrykte politiske målsetting om at Norge også skal være et foregangsland innen HMS? IO åpner for nye muligheter og utfordringer i samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon (MTO), og aktiviteten på norsk sokkel kan som følge av dette styres og organiseres på en grunnleggende annerledes måte.

Innføring av IO kan påvirke storulykkerisikoen negativt, men kan også medvirke til å oppnå motsatt resultat. IO har et potensial for å få redusert faren for storulykker. Utfordringene knyttet til de viktigste endringene som IO medfører, fanges i liten grad opp av de tradisjonelle risikoanalysemetodene som er anvendt i næringen så langt, sa direktør Magne Ognedal i Petroleumstilsynet da han åpnet konferansen.

Nye krav til ledelse, styring og organisering
Programmet ga et bredt bilde av IO-utviklingens muligheter og utfordringer i forhold til HMS, med innlegg fra myndighetene, operatørselskapene og leverandørindustrien, fagforeninger og OLF. Paul G. Bang og Eirik Bjerkebæk fra Petroleumstilsynet fokuserte i sitt innlegg på styringsmessige utfordringer i forhold til MTO-samspill. De presenterte hovedfunnene i en rapport utarbeidet av SINTEF om de sentrale MTO-endringene i IO, og hvilke forutsetninger man med dagens metoder har for å gjennomføre risikovurderinger av disse.

En av Petroleumstilsynets hovedprioriteringer for 2008 retter seg mot IO. En egen prosjektgruppe følger utviklingen av IO i næringen. Viktige HMS-aspekter utfordres av integrerte operasjoner. Arbeidsprosesser standardiseres, beslutningsprosesser effektiviseres, mer drifts- og vedlikeholdsoperasjoner overvåkes og styres fra land, og beredskapsplaner påvirkes og videreutvikles. Alt dette setter nye krav til ledelse, styring og organisering.

Bang og Bjerkebæk påpekte at næringen har hatt lite fokus på risiko knyttet til storulykker i forbindelse med IO-satsingen. De framhevet at SINTEF-rapportens vektlegging av sentrale MTO-aspekt knyttet til ledelse ikke synes å ha vært prioritert. De framholdt at utvikling av nye arbeidsprosesser og arbeidsformer reiser mange spørsmål som det ikke finnes fasitsvar på. Et viktig forhold handler om beslutningssituasjoner og hvordan IO påvirker en organisasjons evne til å nyttiggjøre seg sikkerhetsrelevant informasjon for å kunne ta riktig beslutning til riktig tid.

En paneldebatt med fire av Norges fremste sikkerhetsforskere ga perspektiver med hensyn til hva vi vet og hva vi trenger å vite mer om. Sentrale emner i debatten var:

-Hvordan operasjonaliserer vi det vi vet om IO-endringer og risikoperspektivet i konkrete risikovurderinger av endringene?

-Hvordan balansere utviklingen av teknologi i forhold til brukernes behov?

Flere av innleggene fra forskere og industriledere pekte på at de største endringene i organisasjon og arbeidsmåte antakelig kommer på land, samtidig som deler av landorganisasjonene blir mye mer operasjonelle. Det blir derfor viktig at dette reflekteres i den operasjonelle risikostyringen.

 Utfordring for IKT-sikkerhet
IKT-sikkerhet blir en stadig viktigere premiss for HMS. Det ble understreket av Torleif Husebø i Petroleumstilsynet, og budskapet ble eksemplifisert og forsterket gjennom et innlegg om leverandørenes nye roller i drift av Marius Aarset fra ABB. Økt forståelse av hvordan IKT-utviklingen påvirker ulike hendelsecenarier, og trening på håndtering av slike hendelser vil være sentrale tiltak. Husebø poengterte at den største usikkerhet med hensyn til hvordan IKT-utviklingen påvirker HMS, ligger i at man ikke har tilstrekkelig forståelse av og muligheter til å teste ut hvordan de ulike systemene og nettverkene påvirker hverandre.

Behovet for dialog, god endringsledelse og samarbeid for å skape nødvendig tillit og trygghet for endring ble framhevet av Lars Chr. Bacher i StatoilHydro og Tore Holm, Shell. Begge viste til at IO ikke bare er en framtidsvisjon, men er i ferd med å bli et grunnleggende trekk ved måten å drive på. Knut Thorvaldsen fra OLF pekte på de muligheter og utfordringer som ligger i sikker innføring av IO, mens Einar Ellingsen fra fagforeningen IndustriEnergi trakk fram en del sentrale premisser og grenser som fagforeningen mener bør settes for nye løsninger og endringstempo. Fra begge sider ble det uttrykt behov for å utnytte de muligheter som ligger i et godt tre-partssamarbeid for å nå IO-målene på en god måte og for å sikre at viktige HMS-hensyn blir vurdert.

Bjørn Emil Madsen og Pål Næsje, begge fra Sintef, tok for seg hvilken betydning nye måter å jobbe på i IO, kan ha for sikkerhet og arbeidsmiljø.

Eirik Bjerkebæk oppsummerte konferansen ved å understreke at det i dag ikke er mulig å gi generelle svar på hvordan IO generelt vil påvirke risikonivået. Det er imidlertid helt klart at IO gir muligheter for å påvirke HMS i positiv retning. Dette forutsetter blant annet en videreutvikling og utvidelse av metodene for risikovurderinger i design og drift av nye løsninger. Selv om konferansen ikke ga bastante svar, gir den forhåpentlig grunnlag for å stille bedre spørsmål og kan dermed bidra til å stimulere til nødvendig utviklingsarbeid i industrien og nye ideer i forskningsmiljøene. 

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Grete Løland
E-post: grete-irene.loland@ptil.no
 

Henvendelser fra media:
Kristin Hoffmann
Pressekontakt
E-post:Kristin.hoffmann@ptil.no