Gå til hovedinnhold

Ingen rapporterte personskader ved dykking i fjor

Det var ingen rapporterte uønskede hendelser i form av personskader eller tilløp til faresituasjoner ved metningsdykking i 2008. Det viser Petroleumstilsynets rapport fra dykkerdatabasen DSYS.


I alt var aktivitetsnivået for metningsdykking* 55.234 manntimer i 2008 - vel en halvering sammenlignet med 2007. Da ble tre mindre alvorlige personskader rapportert.

Økt aktivitet i overflaten

For overflateorientert dykking* var aktivitetsnivået 275 timer i vann i 2008 - cirka en dobling sammenlignet med det rapporterte aktivitetsnivået året før. Heller ikke for denne typen dykking ble det rapportert om personskader eller tilløp til faresituasjoner i fjor.
Det er ikke rapportert noen personskader eller tilløp til faresituasjoner ved denne type dykking siden 1999.

Mindre alvorlig

Statistikken viser at de fleste rapporterte personskadene ved metningsdykning i perioden 1985 til 2008 er av mindre alvorlig karakter. Det er Ptils inntrykk at rapportene gir et reelt bilde av antallet personskader ved denne typen dykking de senere årene.

Siste dødsfall tilknyttet metningsdykking var i 1987.

Dykkerdata
Petroleumstilsynet (Ptil) har opprettet flere databaser for å kunne registrere og systematisere opplysninger om hendelser i forbindelse med petroleumsvirksomheten. Innenfor bemannede undervanns­operasjoner er databasen DSYS etablert. Rapporten fra dykkerdatabasen ble første gang lagt ut på nett i 2007, og inneholder statistikker og analyser basert på data tilbake til 1985. 

Rapportering til DSYS skjer gjennom meldinger på NAV-skjema med vedlegg, samt via aktivitetsrapporter fra operatørselskapene.

* Definisjoner:  

Metningsdykking: Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer dykkeren under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkefartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene)

Overflateorientert dykking: Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking. 

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Kristin Hoffmann 
kristin.hoffmann@ptil.no
Telefon: 51 87 62 19