Gå til hovedinnhold

Ingen fasit for arbeidstakermedvirkning

Arbeidstakermedvirkning som en demokratisk rettighet er et viktig prinsipp i norsk arbeidsliv. Petroleumstilsynets konferanse ”Makt eller avmakt? Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten” viste at det er store forskjeller i hvordan medvirkning fungerer i praksis.


Forskere fra SINTEF Teknologiledelse har på oppdrag fra Ptil utarbeidet en egen rapport som oppsummerer innleggene og diskusjonen i konferansen og diskuterer mulige tiltak som kan utvikle arbeidstakermedvirkning i petroleumsnæringen.

Rapporten kan lastes ned her:

"Makt eller avmakt? Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten"
 

Arbeidstakermedvirkning er en sentral del av arbeidet med å etablere og videreutvikle et høyt HMS-nivå i petroleumsvirksomheten.

Krav til arbeidstakermedvirkning er lovfestet i Arbeidsmiljøloven og i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (Rammeforskriftens paragraf 6).

Men det finnes ingen fasit for hvordan arbeidstakermedvirkning skal praktiseres.

- Regelverket åpner for at arbeidsgiver kan løse dette på mange ulike måter. Derfor ser vi også store forskjeller innad i bransjen, både med hensyn til hvordan medvirkning blir praktisert og hvordan aktørene legger til rette for medvirkning, sier Tone Guldbrandsen, sjefingeniør i Petroleumstilsynet og primus motor for konferansen ”Makt eller avmakt? Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten” som ble arrangert i begynnelsen av september.

Lovfestet
Hensikten med arbeidstakermedvirkning er blant annet å bruke arbeidstakernes samlede kunnskap og erfaring for å sikre at saker blir tilstrekkelig belyst før det treffes beslutninger som angår helse, miljø og sikkerhet. Medvirking skal også gi arbeidstakerne muligheten til å ha innflytelse på egen arbeidssituasjon.

Det er avgjørende at den som blir eksponert for risiko, får medvirke i beslutningsprosesser som har betydning for HMS.

Erfaringsutveksling
Konferansen om arbeidstakermedvirkning samlet representanter fra arbeidstakerne, arbeidsgiverne, forskningsmiljøer og myndighetene til en hel dag med innlegg og diskusjoner om dette viktige emnet.

Målet for konferansen var å belyse arbeidstakermedvirkning fra ulike vinkler og få fram erfaringer, ideer og innspill fra partene.

Partene hadde ulikt syn på hva som var god og dårlig praksis for arbeidstakermedvirkning.

- Selv om arbeidstakermedvirkning stort sett ser ut til å fungere bra, ser vi også stadig eksempler på det motsatte, bekrefter Tone Guldbrandsen.

Framtidsutsikter
Sintef har fått i oppdrag å utarbeide en rapport som oppsummerer konferansen og i tillegg peker på de viktigste problemstillingene.

- Vi har også bedt Sintef komme med anbefalinger om hva som bør skje videre. Disse anbefalingene kan være rettet både mot partene i arbeidslivet og myndighetene, sier Guldbrandsen.

For en ting er praktiseringen av arbeidstakermedvirkning i dag; like viktig er det å kikke i glasskula og forsøke å se hvordan medvirkningen kan utvikles videre - i takt med forandringene i arbeidslivet.

Ny teknologi og nye organisasjonsformer kan gi utfordringer til arbeidstakernes medvirkning, både med hensyn til innhold og hvordan medvirkningen gjennomføres.

- Derfor er det nødvendig å se på hvordan arbeidstakermedvirkningen kan videreutvikles, sier Guldbrandsen.

Rapporten fra Sintef er ventet ferdig i siste halvdel av oktober.

Last ned rapporten "Makt eller avmakt? Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomheten"