Gå til hovedinnhold

Ingen dykkerhendelser med personskade på norsk sokkel i 2005

I 2005 var det ingen rapporterte personskader og ingen rapporterte tilløp til faresituasjoner ved verken metningsdykking eller overflateorientert dykking på norsk sokkel. Det har vært få tilfeller av trykkfallsyke de siste 15 årene og ikke vært dødsulykke i forbindelse med dykking på norsk sokkel siden 1987. Det viser Petroleumstilsynets rapport fra dykkerdatabasen DSYS.


Petroleumstilsynet har opprettet flere databaser for å kunne registrere og systematisere opplysninger om hendelser i forbindelse med petroleumsvirksomheten. Innenfor bemannede undervannsoperasjoner (dykking) er databasen DSYS etablert.

Rapportering til DSYS skjer gjennom meldinger på Rikstrygdeverkets skjema med vedlegg og via aktivitetsrapporter fra operatørselskapene. Dette materialet blir så kvalitetssikret i Petroleumstilsynet.

Rapporten fra DSYS 2005 inneholder statistikker og analyser basert på data fra perioden 1985-2005. Det er første gang rapporten fra denne dykkerdatabasen legges ut på nettet.

Forventer økt dykkeraktivitet
I 2005 var aktivitetsnivået for metningsdykking på 23.773 manntimer i metning. Dette er en tilnærmet halvering av aktivitetsnivået sammenlignet med 2004.

Aktivitetsnivået for overflateorientert dykking var på 115 timer i vann - også det betydelig lavere enn for 2004.

Aktivitetsnivået for metningsdykking forventes å bli betydelig høyere i 2006 enn for de to foregående år.

Årsaken til den forventede aktivitetsøkningen er relativt omfattende dykkeroperasjoner for Marathon (Alvheimprosjektet), ConocoPhillips (Ekofisk FTP bypass- og undervannsinspeksjonsprojekt) og Statoil (blant annet Volve, Langeled II og III).

Definisjoner:

  • Metningsdykking: Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer ham under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkefartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene)
  • Overflateorientert dykking: Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking.

Pressekontakt i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret,
Telefon: 970 54 064
E-post: ole-johan.faret@ptil.no