Gå til hovedinnhold

Industristandarder utfyller HMS-regelverket

Gode industristandarder inngår som en viktig forutsetning for regelverksutformingen for petroleumsvirksomheten. Petroleumstilsynet (Ptil) deltar aktivt i relevante standardiseringsarbeider der vi ser potensial for bedret sikkerhetsnivå.


HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten er i hovedsak utformet med funksjonskrav som viser hvilket HMS-nivå som skal oppnås i aktiviteten. For å gi næringen nødvendig forutsigbarhet viser regelverket på en rekke områder til industristandarder eller andre normerende dokumenter som anbefalte løsninger eller fremgangsmåter.

Bruk av anerkjente standarder og normer er frivillig i den forstand at aktørene kan velge andre tekniske løsninger, metoder eller framgangsmåter, dersom det kan dokumenteres at forskriftskravet blir oppfylt.

Vurderer henvisning til nye industristandarder
Prosessen for å utvikle- eller revidere industristandarder er omfattende og inkluderer høringsrunder der alle involverte parter får anledning til å gi sine kommentarer.

Myndighetene har på samme måte som andre involverte anledning til å bidra i denne prosessen, blant annet gjennom sin deltakelse i komiteer. Myndighetene har imidlertid ingen formell eller besluttende rolle verken for internasjonale eller nasjonale standarder.

Ptil ser det som formålstjenlig å være aktiv i utvikling i nye standarder på utvalgte områder for å bidra til at industrien kommer frem til resultater som dekker regelverkets funksjonskrav på området.

Når det etableres nye industristandarder vurderer Ptil disse opp mot eksisterende regelverkskrav. Ptil kan med andre ord ikke avgjøre standardens innhold, men vi kan avgjøre om en standard er god nok til å bli henvist til i vårt regelverk.

Petroleumstilsynet er i enkelte tilfeller også pådriver for at industrien kommer frem til gode industristandarder. Blant aktuelle saker har vi blant annet utøvet påtrykk for at Oljeindustriens Landsforening (OLF) skal utvikle nye industristandarder knyttet til livbåter og levetidsforlengelse.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss
Telefon: 902 87 544