Gå til hovedinnhold

Ikke pålegg som varslet etter tilsyn med Statoils innføring av ny driftsmodell

Statoil har bekreftet at selskapet vil iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse - og en akseptabel belastning av ansatte - i implementeringsfasen av ny driftsmodell på norsk sokkel. Det vil derfor ikke bli gitt pålegg i henhold til varselet som ble gitt 5. november 2009.


Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 20.2. - 4.11.2009 tilsyn med StatoilHydro UPN (fra og med 1.11.2009 Statoil Petroleum AS) med verifikasjoner på Sleipner og Heidrun. Tilsynet var rettet mot StatoilHydro/Statoil Petroleum AS sin styring av implementeringsprosjektet i Undersøkelser og Produksjon Norge (UPN), og mot offshorelederes arbeidsforhold.

Tilsynet avdekket at Statoil har betydelige utfordringer med å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i implementeringsfasen og med å overvåke hvordan implementeringsprosessen virker inn på total risiko på den enkelte innretning. På denne bakgrunn ble det gitt varsel om pålegg (se under).

Intensjon ivaretatt
Gjennom Statoils svar til varselet har selskapet bekreftet at følgende aksjoner skal implementeres:

a) Statoil vil gjennomføre verifikasjoner med tilstrekkelig grad av uavhengighet på innretningsnivå rettet mot styring av kompetanse og kapasitet, samt vurdering av belastning for enkeltindivid og grupper

b) Statoil vil etablere og implementere tiltak for å sikre tilstrekkelig kompetanse og kapasitet og akseptabel belastning av enkeltindivid og grupper på innretningsnivå

Dette ivaretar intensjonen i gitt varsel om pålegg.

Aksjonene iverksettes fra januar 2010, og det vil bli gitt en status på dette arbeidet under det årlige statusmøtet mellom Statoil og Petroleumstilsynet i februar 2010.

Varselet om pålegg lød som følger:
Med hjemmel i rammeforskriften § 15 om verifikasjoner og styringsforskriften § 18 om innsamling, bearbeiding og bruk av data, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Statoil Petroleum AS å overvåke og verifisere styring av kapasitet og kompetanse på sine innretninger i den pågående implementeringsfasen, jf. rapportens kapittel 5.1.

Frist for å framlegge en tidfestet plan for å etterkomme pålegget settes til 5.12.2009.

Med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-2 (1) om arbeidstidsordninger og rammeforskriften § 52 om oppholdsperioder, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Statoil Petroleum AS å vurdere belastningen for enkeltindivid og grupper bl.a. som følge av bruk av utvidede oppholdsperioder og merarbeid, og iverksette nødvendige tiltak, jf rapportens kapittel 5.1.4.

 

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler, hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064