Gå til hovedinnhold

I veiledning til forskrift 31.august 2001 nr. 1016 om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleums­virksomheten (rammeforskriften) gjøres følgende endringer:


Til § 2 avsnittet om arbeidsmiljølovens anvendelse i petroleumsvirksomheten, femte underavsnitt siste setning skal lyde:

Presi­seringen er tatt inn her for å klargjøre at virksomheten som utføres med disse fartøyene ikke går inn under arbeids­miljøloven.

Til § 3 andre avsnitt siste setning strykes.

Til § 42 Norges sjøkartverk og Sjøkartverket erstattes med Statens kartverk Sjø.

Til § 51 tredje avsnitt første og andre setning strykes.