Gå til hovedinnhold

Hydrokarbonutslipp - akutte helseeffekter

Hydrokarbonutslipp utgjør ikke bare en risiko for brann og eksplosjon. Personell som befinner seg i området der utslippet skjer kan også utsettes for alvorlig helsefare.


I 2003 omkom to personer på Brent B-innretningen i britisk sektor etter å ha innåndet høye konsentrasjoner hydrokarboner. Petroleumstilsynet har i etterkant av denne hendelsen gjennomført en tilsynsserie og har blitt oppmerksom på at akutte helseeffekter av hydrokarbonutslipp ikke er tilstrekkelig kjent i næringen.

Health and Safety Executives (HSE) har publisert en sikkerhetsmelding (Safety notice 4/2004) som beskriver ulike typer akutte helseeffekter og anbefalinger om tiltak.

Eksponering for hydrokarbongass kan forårsake narkotisk virkning i konsentrasjoner lavere enn de som representerer eksplosjons- eller kvelningsfare.

Forsøk som er gjennomført tyder på at den narkotiske effekten kan inntreffe på nivåer ned mot 20-30% av nedre eksplosjonsgrense (LEL), men dette vil avhenge av gassens sammensetning, varighet av eksponeringen og type måleinstrument. Potensialet for narkotisk effekt øker med økende molekylvekt, det innebærer at risikoen er større ved lekkasje av kondensat enn gass. Narkotisk effekt kan inntreffe svært raskt - typisk etter 4-5 innåndinger dersom konsentrasjonen er høy nok.

Den narkotiske effekten av hydrokarboner kan medføre at man handler irrasjonelt i en faresituasjon og dermed ikke får reddet seg unna i tide. Evne til å foreta rasjonelle vurderinger kan reduseres vesentlig. Forskjellen mellom konsentrasjoner som medfører narkotisk effekt og konsentrasjoner som medfører tap av liv kan være svært små.

Hydrokarbonutslipp kan også være relevant i forhold til langtids helseeffekter. Avhengig av hydrokarbontype, kan det i forbindelse med et utslipp forekomme høye konsentrasjoner av enkeltforbindelser som for eksempel benzen.

Benzen er kreftframkallende, men mekanismene for utvikling av kreft som følge av benzenpåvirkning er i stor grad ukjente. Det kan derfor ikke utelukkes at kortvarig eksponering for høye nivåer kan bidra til å øke risiko for kreft.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet
Sigvart Zachariassen,
fagleder arbeidsmiljø
Telefon: 51 87 62 46
E-post: Sigvart.Zachariassen@ptil.no