Gå til hovedinnhold

Human Factors i bore og brønnoperasjoner: Kartlegging av borernes arbeidssituasjon

Petroleumstilsynet har initiert en spørreskjemaundersøkelse blant borere på norsk sokkel. Målet er å få en bedre oversikt og bidra til forbedringer når det gjelder borernes arbeidssituasjon.


Petroleumstilsynet ber selskapene benytte et spørreskjema utviklet av Ptil/ DnV (se lenkeboks) til å kartlegge borernes oppfattelse av egen arbeidssituasjon på minst én innretning for hver entreprenør. Fristen er satt til 15. september.

I løpet av de siste årene har svikt i samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon blitt synliggjort som del av årsaksbildet ved alvorlige hendelser.

Mange av hendelsene på sokkelen har skjedd i forbindelse med bore- og brønnoperasjoner, som har et risikopotensial både med tanke på personulykker og storulykker.

Rapport knyttet til Human Factors
Petroleumstilsynet (Ptil) har vurdert selskapenes granskninger av samtlige alvorlige hendelser knyttet til boreoperasjoner som er meldt inn de siste syv årene.

Årsaker som går igjen er relatert til ledelse og organisasjon, svikt i utførelse og organiseringen av arbeidet, mangelfull kommunikasjon og prosedyrer/arbeidsinstrukser som ikke er kjent, forstått eller etterlevd.

Vi viser i den sammenheng også til rapport utarbeidet av Ptil i samarbeid med DnV; Human Factors i bore- og brønnoperasjoner (se lenkeboks). Rapporten er basert på innspill fra 25 selskap etter forespørsel i likelydende brev, samt Ptils erfaringer knyttet til tilsyn og granskninger.

Spørreskjemaundersøkelse
I forbindelse med vårt arbeid har borernes arbeidssituasjon framkommet som en mulig utfordring. Vi gjennomførte derfor tilsyn i 2006 hvor vi fokuserte på dette. I den forbindelse ble det utarbeidet et spørreskjema.

For å finne fram til spørsmål knyttet til relevante utfordringer, inviterte vi borere fra tre boreentreprenører til å delta på arbeidsmøte hos Ptil, hvor vi sammen med DnV gjennomførte gruppeintervjuer.

Vår konklusjon er at svarene fra spørreskjemaet gir en god indikator på borernes arbeidssituasjon.

For å få en bedre oversikt over situasjonen og bidra til forbedringer når det gjelder borernes arbeidssituasjon har vi henvendt oss til alle boreentreprenørene med en henstilling om å benytte spørreskjemaet til kartlegging av borernes oppfattelse av egen arbeidssituasjon på minst én innretning for hver entreprenør. De av boreentreprenørene som både har aktivitet på flyttbare og faste innretninger, oppfordres til å velge minst én innretning av hver type.

For å sikre en mest mulig reell beskrivelse av arbeidssituasjonen, er det viktig at det legges opp til konfidensiell behandling av svarene fra spørreskjemaene.

Seminar høsten 2007
Ptil planlegger å arrangere et arbeidsseminar høsten 2007, hvor boreentreprenørene vil bli bedt om å legge fram resultatene fra undersøkelsen og erfaringene med bruken av spørreskjemaet.

Detaljer om seminaret vil vi komme tilbake til i vår kontakt med den enkelte boreentreprenør.

Innspillene til Petroleumstilsynet fra boreentreprenørene så langt er at de anser denne kartleggingen av borers arbeidssituasjon som så nyttig at de bruker skjemaet på de aller fleste borerne. Flere selskap har allerede igangsatt aktiviteter for å få fram forbedringspotensialet knyttet til borers arbeidsforhold.

Faglig kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hilde Heber, prosjektleder Human Factors i boring og brønnoperasjoner
E-post: hilde.heber@ptil.no

Pressekontakt:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064