Gå til hovedinnhold

Human Factors (HF) i boring og brønn

Et godt samspill mellom individ, teknologi og organisasjon i bore- og brønnområdet er viktig for å forebygge personskader i boreområdet og hindre storulykker. Petroleumstilsynet prioriterer området høyt, blant annet gjennom tilsyn mot operatører og redere med vekt på ulike HF-forhold.


Human Factors er metoder og kunnskap som kan brukes til å vurdere og forbedre samspillet mellom individ, teknologi og organisasjon. Målet er å skape en arbeidssituasjon som i størst mulig grad bidrar til å en effektiv og sikker drift, og som tar hensyn til menneskets muligheter, begrensninger og behov.

Human Factors-utfordringer
Petroleumstilsynet startet et omfattende prosjekt knyttet til Human Factors i bore- og brønnområdet i 2005. I samarbeid med Det Norske Veritas AS (DNV) utarbeidet vi blant annet rapporten "Human Factors i bore- og brønnoperasjoner - utfordringer, prosjekter og aktiviteter." (se lenkeboks)

I rapporten oppsummerte vi tilbakemeldinger fra næringen, og inkluderte våre egne erfaringer fra granskinger og tilsyn rettet mot boreoperasjoner.

Rapporten avdekket en rekke utfordringer knyttet til Human Factors-området. I forhold til ledelse opplevde mange at det var for liten tid til å være ute i felten og å følge opp ansatte i arbeid. Vi ser også utfordringer knyttet til ledernes mulighet til å formidle risikopotensialet i arbeidsoppgavene for å sikre en god risikoforståelse. .

I forhold til planlegging og samarbeid kom det blant annet frem at innføring av integrerte operasjoner har gitt større grad av samarbeid mellom land og hav med utfordringer knyttet til blant roller og ansvar, samt å få til et godt samspill og kommunikasjon. Når mer arbeid planlegges på land, er det viktig å sikre den konkrete planlegging offshore, og at eventuelle endringer innebærer nye vurderinger og planer for gjennomføring.

Grensesnitt menneske-maskin
Rapporten trekker også frem at et komplisert menneske-maskin-grensesnitt gir store utfordringer både i borekabinen og på boredekk. Det er avdekket behov for å i større grad standardisere prinsipper knyttet til HF-forhold både i forhold til utstyr på boredekk og i borekabinen.

Behovet for opplæring må ses i sammenheng med designutvikling. Borer hadde tidligere en mer fysisk arbeidsplass, men arbeidsoppgavene har endret seg slik at boreren nå må forholde seg til svært teknisk avanserte og skjermbaserte løsninger.

Det er en stor utfordring for borer både å forstå, operere og holde oversikt over alle dataene som kommer inn - og samtidig ha kontroll og oversikt over det som fysisk skjer på boredekket. Vi er også bekymret over bruk av boresystemer som innebærer for stor informasjonsmengde og mangelfull logikk.

Ved modifikasjonsprosjekter som innebærer installasjon av nytt utstyr er det viktig å ha en klar forståelse av helheten og betrakte summen av alt utstyr som ett system. Det er ikke tilstrekkelig å se isolert på gevinsten av det nye utstyret. Vi ser at det ofte gjøres analyserer knyttet til risiko for nytt utstyr som skal innføres, mens det mangler samlede risikoanalyser som ser hele operasjoner i sammenheng.

Basert på våre erfaringer vil vi prioritere tilsyn mot ulike operatører og redere med vekt på ulike HF-forhold, blant annet knyttet til vurdering av borers arbeidsbelastning og organisering av arbeidet i boring, samt følge opp fysiske forhold spesielt ved modifikasjoner i boreområdet.

I tillegg samarbeider vi med andre lands myndigheter og deltar på faglige seminarer i inn- og utland for å dele erfaringer på Human Factors-området.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:

 • Presse/media: Inger Anda, pressetalskvinner
  E-post: inger.anda@ptil.no
  Tlf: 970 54 064
 • Prosjektleder for HF-prosjektet:
  Hilde Heber, sjefingeniør
  E-post: hilde.heber@ptil.no
  Tlf: 51 87 63 16