Gå til hovedinnhold

Høy dykkeraktivitet, få personskader

I 2007 ble det rapportert tre mindre alvorlige personskader ved metningsdykking. Det viser Petroleumstilsynets rapport fra dykkerdatabasen DSYS.


Aktivitetsnivået for metningsdykking* var i fjor det samme som i 2006, i alt 103.112 manntimer). Det utgjør en femdobling i forhold til 2005. Ikke siden starten på 1990-tallet har aktivitetsnivået for metningsdykking vært høyere enn de to siste årene.

Tilløp til faresituasjoner
Det ble rapportert fem tilløp til faresituasjoner ved metningsdykking i fjor – tre av dem alvorlige. Disse var henholdsvis tilknyttet brann i motorrom, feil på kraftforsyningen til dykkerfartøy, samt at dykker ble dratt av fjernstyrt undervannsfarkost fra 22 meter til 35 meters dyp.

De rapporterte personskadene var mindre alvorlige i form av sårskader og strekk i ryggmuskulatur.

Siste dødsfall i forbindendelse med denne typen dykking var i 1985.

Ingen personskader
I 2007 var aktivitetsnivået for overflateorientert dykking* 117 timer i vann, og utgjør en liten nedgang sammenlignet med det rapporterte aktivitetsnivået for 2006 og 2005 (145 timer). Det er ikke rapportert om noen personskader eller tilløp til faresituasjoner ved denne type dykking siden 1999. Det samsvarer med et lavt aktivitetsnivå for overflateorientert dykking i perioden

Dykkerdata
Petroleumstilsynet (Ptil) har opprettet flere databaser for å kunne registrere og systematisere opplysninger om hendelser i forbindelse med petroleumsvirksomheten.
Bemannede undervannsoperasjoner (dykking) rapporteres til databasen DSYS. Rapportering skjer gjennom meldinger på NAV (Nye arbeids- og velferdsforvaltning) sitt skjema med vedlegg, og via aktivitetsrapporter fra operatørselskapene. Rapporten fra denne dykkerdatabasen ble første gang lagt ut på nett i fjor, og inneholder statistikker og analyser basert på data fra 1985. 

Forventet nedgang
Det er forventet en nedgang i aktivitetsnivået for metningsdykking i 2008. Metningsdykking på norsk kontinentalsokkel antas imidlertid å holde seg på et høyt nivå fram til 2010.

* Definisjoner: 

Metningsdykking: Dykkeren jobber fra en dykkerklokke (som transporterer ham under trykk fra kammer på skipet til arbeidsstedet) og oppholder seg under trykk i kammer på dykkefartøy mellom arbeidsøktene (klokkeløpene)

Overflateorientert dykking: Dykkeren entrer vannet på overflaten, utfører jobben på det aktuelle arbeidsdypet (mindre enn 50 meters vanndyp), og returnerer til overflaten. Ekstra kompresjon/dekompresjon i kammer på overflaten kan være en del av slik dykking. 

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no 
Telefon: 970 54 064