Gå til hovedinnhold

Høring - utkast til midlertidig forskrift om helse, miljø og sikkerhet for enkelte petroleumsanlegg på land og enkelte rørledningssystemer

Oljedirektoratet har utarbeidet utkast til midlertidig forskrift om helse, miljø og sikkerhet for enkelte petroleumsanlegg på land og enkelte rørledningssystemer. Høringsfristen er 1.10.2003.


Vedlagt følger utkast til midlertidig forskrift om helse, miljø og sikkerhet for enkelte petroleumsanlegg på land og enkelte rørledningssystemer for ekstern høring.

Til forskriften er det utarbeidet et vedlegg som er en del av forskriften. Det er videre utarbeidet kommentarer til forskriften som gir veiledning om hvordan bestemmelsene i forskriften skal forstås.

Forskriften er sendt på høring etter anmodning fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD). Eventuelle kommentarer sendes Oljedirektoratet (OD) innen 1. oktober 2003.

Forskriften er utarbeidet i nært samarbeid med Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) og Arbeidstilsynet. Næringen har vært involvert gjennom det etablerte partsammensatte regelverksforumet Ekstern Referansegruppe for Regelverksutvikling (ERR).

Den midlertidige forskriften er utarbeidet og er forutsatt fortolket og praktisert slik at den ikke skal medføre skjerping av kravene som gjelder ved forskriftens ikrafttredelse. Den samlede effekten av den midlertidige forskriften antas å være tilretteleggende og gi en rasjonaliseringsgevinst for så vel myndighetene som næringen.

Høringsdokumenter:

Høringsbrevet html pdf
Utkast til midlertidig forskrift html pdf

Høringsfrist:
Eventuelle kommentarer til høringen sendes Oljedirektoratet innen 1.10.2003, gjerne elektronisk til e-postadresse: postboks@npd.no.

Kontaktperson i OD:
Linda Halvorsen
Tlf 51 87 64 08