Gå til hovedinnhold

Høring om helhetlig regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på enkelte landanlegg

Petroleumstilsynet legger ut til høring utkast til nytt helhetlig regelverk for helse, miljø og sikkerhet for virksomheten på landanlegg og til havs. Forslaget består av fem forskrifter med veiledningstekster. I tillegg er det utarbeidet en konsekvensvurdering av forslagene. Høringsfrist er satt til 1. mars 2007.


Utkastene er basert på strukturen i det gjeldende regelverket til havs, med en overordnet forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten med mer, og fire utfyllende forskrifter for områdene styring og opplysningsplikt, innretninger til havs, aktiviteter til havs og tekniske og operasjonelle forhold på landanlegg.

Det foreslås at forskriftene håndheves av flere HMS-myndigheter i fellesskap i samsvar med prinsippene om samordnet tilsyn, jf. kronprinsregentens resolusjon 19. desember 2003 om etablering av Petroleumstilsynet og fastsettelse av instruks om koordinering av tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel, og på enkelte anlegg på land.

Utkastene til forskrifter er i den avsluttende fasen i hovedsak ferdigstilt av Petroleumstilsynet alene.

Høringen gjennomføres imidlertid i forståelse med de andre berørte departementene og tilsynsmyndighetene.

Disse har tatt forbehold om å komme tilbake med kommentarer til innholdet i de ulike regelverksutkastene i høringsrunden, og myndighetene vil i fellesskap ta endelig stilling til forskriftene etter at høringen er gjennomført.

Høringsdokumenter

 • Høringsbrevet pdf
 • Adresseliste pdf
 • SHdir - tillegg til høringsbrevet pdf
 • SHdir - notat pdf
 • Konsekvensvurdering pdf

Forskrifter:

 • Rammeforskriften pdf
 • Styrings- og opplysningsforskriften pdf
 • Teknisk og operasjonell forskrift pdf
 • Innretningsforskriften pdf
 • Aktivitetsforskriften pdf

Veiledninger:

 • Veiledning til rammeforskriften pdf
 • Veiledning til styrings- og opplysningsforskriften pdf
 • Veiledning til teknisk og operasjonell forskrift pdf
 • Veiledning til innretningsforskriften pdf
 • Veiledning til aktivitetsforskriften pdf

Høringsfrist
Eventuelle kommentarer til høringen sendes Petroleumstilsynet innen 1. mars 2007, gjerne elektronisk til e-postadresse postboks@ptil.no

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hilda Kjeldstad