Gå til hovedinnhold

Høring - mindre endringer i innretningsforskriften, aktivitetsforskriften og den midlertidige forskriften for enkelte petroleumsanlegg på land

Vi foreslår enkelte mindre endringer i følgende forskrifter med tilhørende veiledning:


  • forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften),
  • forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften),
  • midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer - i vedlegget (midlertidig forskrift).

Innretningsforskriften og aktivitetsforskriften
Det foreslås å gjøre ny forskrift om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs (BSL D 5-1) gjeldende i innretningsforskriften og aktivitetsforskriften. Forskriften om kontinentalsokkelflyging planlegges vedtatt før kommende årsskifte, med ikrafttredelse 1.1.2008 og med unntak som fremgår av den forskriften § 2. Vi viser for øvrig til høring gjennomført av Luftfartstilsynet (se fotnote 1) i samarbeid med Petroleumstilsynet, og til næringens involvering i saken.

Den aktuelle forskriften er formelt rettet mot innehaver av tillatelse til å foreta ervervsmessig flyging gitt i medhold av luftfartsloven. For å gjøre kravene gjeldende for eiere og operatører av innretninger i petroleumsvirksomheten som forutsatt i nevnte høring, tas det inn henvisninger i HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten. Bestemmelsene som foreslås gjort gjeldende, innebærer enkelte materielle endringer; blant annet for krav til flyværtjeneste og størrelse på helikopterdekk. Ikrafttredelse på vårt område foreslås som gitt i den nye forskriften om kontinentalsokkelflyging.

Når det gjelder krav til flyværtjeneste, gjøres det oppmerksom på at liste over relevante strekninger, jf. vedlegg 2 i ny forskrift om kontinentalsokkelflyging, kan bli endret, eventuelt utvidet og supplert med aktuelle innretninger i samarbeid mellom oss og Luftfartstilsynet og i samråd med næringen.

Midlertidig forskrift
Næringen har utarbeidet NORSOK-standarden R-005 "Sikker bruk av løfte- og transport­utstyr på petroleumsanlegg på land", som nå er godkjent av Standard Norge og gjort til­gjengelig under "Petroleumsstandardisering" på nettstedet deres.

I lys av dette foreslår vi å ta inn en henvisning til denne standarden i veiledningen til midler­tidig forskrift som norm for å oppfylle forskriftens krav. Som følge av dette foreslår vi en mindre endring i henvisningen til forskrift om bruk av arbeidsutstyr i vedlegget til midlertidig forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Når det gjelder krav i forskrift om kontinentalsokkelflyging som foreslås gjort gjeldende, viser vi til Luftfartstilsynets avsluttede høring. Se
høringsbrevet og ytterligere informasjon på Luftfartstilsynets nettsted (lenke).

Etter vår vurdering medfører ikke foreslått endring i midlertidig forskrift negative økonomiske eller administrative konsekvenser.

De foreslåtte endringene med begrunnelser finnes på vårt nettsted http://www.ptil.no, menyvalg "Produkter og tjenester" og deretter "Regelverket".

Høringsdokumenter
Under finnes lenker til høringsdokumentene som beskriver de foreslåtte endringene i forskriftene med tilhørende veiledninger. Alle forslag til endringer er begrunnet i dokumentene.

Innretningsforskriften html pdf
Aktivitetsforskriften html pdf
Midlertidig forskrift
html pdf

Høringsfrist
Eventuelle kommentarer til høringen sendes oss innen 6. desember 2007, gjerne elektronisk til e-postadresse
postboks@ptil.no.

Det tas sikte på at eventuelle endringer trer i kraft 1.1.2008.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Hans Spilde
E-post:
Hans.Spilde@ptil.no

--------------------------------------------------------------------------------

1 Høringsbrev 5.9.2006 (nasjonal høring) og EØS-høring, se informasjon på http://www.luftfartstilsynet.no/.