Gå til hovedinnhold

Høring – endringer og rettelser i forskrifter på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

Oljedirektoratet, Sosial- og helsedirektoratet og Statens forurensningstilsyn foreslår enkelte endringer og rettelser i felles forskrifter på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet i petroleumsvirksomheten. Høringsfristen er 1.11.2003.


Oljedirektoratet, Sosial- og helsedirektoratet og Statens forurensningstilsyn foreslår enkelte endringer og rettelser i følgende felles forskrifter på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet i petroleumsvirksomheten:

  • forskrift om helse-, miljø- og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften)
  • forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften)
  • forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften)
  • forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften)

Det foreslås også enkelte endringer og rettelser i veiledningene til disse forskriftene.

Spesielt om SUT-forslaget:
I rammeforskriften § 17, nytt siste ledd er det tatt inn et forslag om at samsvarsuttalelse (SUT) skal inngå i dokumentasjonsgrunnlaget knyttet til bruk av flyttbar boreinnretning, jf § 21 om søknad om samtykke.

SUT er en uttalelse fra Oljedirektoratet (OD) om at en flyttbar boreinnretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem etter beste skjønn er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk. Ordningen har hittil vært frivillig.

En søker kan være eier av flyttbar boreinnretning, eller annen som vil forestå den daglige driften av slik innretning når denne deltar i petroleumsvirksomhet underlagt norsk sokkeljurisdiksjon.

Forslaget innebærer, hvis det blir vedtatt, at obligatorisk SUT skal gjelde fra 1.1.2004. Aktuelle søkere gjøres herved kjent med den foreslåtte ordning. Det vises til høringsdokumentene.

Det gjøres også oppmerksom på at det er mulig å innlevere SUT-søknad før utgangen av 2003.

Høringsdokumenter:
Under finnes lenker til høringsdokumentene som beskriver de foreslåtte endringene og rettelsene i forskriftene (med vedlegg). Dokumentene inneholder også foreslåtte endringer og rettelser i veiledningene, selv om disse ikke er del av forskriftene. Alle forslag til endringer og rettelser er begrunnet i dokumentene.

De foreslåtte endringene vurderes ikke å innebære negative økonomiske eller administrative konsekvenser.

Rammeforskriften html pdf
Opplysningspliktforskriften html pdf
Innretningsforskriften html pdf
Aktivitetsforskriften html pdf

Høringsfrist:
Eventuelle kommentarer til høringen sendes Oljedirektoratet innen 1.11.2003, gjerne elektronisk til e-postadresse: postboks@npd.no.

Det tas sikte på at eventuelle endringer og rettelser trer i kraft 1.1.2004.

Kontaktperson i OD:
Hans Spilde
Tlf 51 87 61 24