Gå til hovedinnhold

Høring - endringer og rettelser i forskrifter på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen


Petroleumstilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Statens forurensningstilsyn foreslår enkelte endringer og rettelser i følgende felles forskrifter på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet i petroleumsvirksomheten:

  • forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten (rammeforskriften)
  • forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften)
  • forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften)
  • forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften)

Det foreslås også enkelte endringer og rettelser i veiledningene til disse forskriftene samt til styringsforskriften.

De foreslåtte endringene og rettelsene i forskrifter (med vedlegg) med begrunnelser finnes på Petroleumstilsynets nettsted html pdf Opplysningspliktforskriften html pdf Innretningsforskriften html pdf Aktivitetsforskriften html pdf Styringsforskriften html pdf
Høringsfrist
Eventuelle kommentarer til høringen sendes Petroleumstilsynet innen 1.10.2005, gjerne elektronisk til e-postadresse: postboks@ptil.no.

Det tas sikte på at eventuelle endringer og rettelser trer i kraft 1.1.2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hans Spilde
E-post: Hans.Spilde@ptil.no