Gå til hovedinnhold

Høring - endringer og oppdateringer i forskrifter på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen

Petroleumstilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Statens forurensningstilsyn (SFT) foreslår enkelte mindre endringer og oppdateringer i følgende felles forskrifter på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet i petroleumsvirksomheten:


  • Forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).
  • Forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften).
  • Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften).

Det foreslås også enkelte mindre endringer og oppdateringer i veiledningene til disse forskriftene.

Innen helse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet er endringene hovedsaklig knyttet til nødvendige oppdateringer av referanser til andre etaters regelverk og industrinormer. Det er for øvrig foreslått enkelte endringer som innebærer administrativ forenkling. I tillegg foreslås en presisering for å klargjøre hvilke hendelser som umiddelbart skal varsles.

Innen ytre miljøområdet er det foretatt presiseringer i forhold til varsling av akutt forurensning. Videre er det foretatt endringer i kravene til utslipp av oljeholdig vann og til kategorisering og testing av kjemikalier, blant annet som følge av arbeidet i OSPAR og OIC. Det er også gitt presiseringer av rammebetingelsene for utslipp til luft. Endringer i forskriftene og i SFTs tillatelser er innarbeidet i rapporteringskravene.

De foreslåtte endringene og oppdateringene i forskrifter (med vedlegg) med begrunnelser finnes på Petroleumstilsynets nettsted
html pdf
Innretningsforskriften html pdf
Aktivitetsforskriften html pdf

Høringsfrist
Eventuelle kommentarer til høringen sendes Petroleumstilsynet innen 30.10.2006, gjerne elektronisk til e-postadresse
postboks@ptil.no.

Det tas sikte på at eventuelle endringer og oppdateringer trer i kraft 1.1.2007.

Lenke til adresseliste

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Hans Spilde
E-post:
Hans.Spilde@ptil.no~LT~FONT size=2>