Gå til hovedinnhold

Høring av endringer i gjeldende regelverk

Forslag til endringer i innretningsforskriften, aktivitetsforskriften, opplysningspliktforskriften og den midlertidige forskriften for enkelte petroleumsanlegg på land sendes med dette på høring.


Petroleumstilsynet (Ptil) og Statens forurensningstilsyn (SFT) foreslår enkelte endringer i følgende forskrifter med tilhørende veiledning:

  • forskrift om utforming og utrusting av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften),
  • forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften),
  • forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften),
  • midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningsystemer (midlertidig forskrift),
  • veiledning til forskrift om styring i petroleumsvirksomheten (styringsforskriften).

Noen av endringsforslagene har vært på høring tidligere som del av utkastet til felles HMS-regelverk for petroleumsvirksomheten til havs og på landanlegg (høringsbrev av 22.8.2008). Dette gjelder forslagene på SFTs myndighetsområde og enkelte av forslagene på Ptils myndighetsområde. Les mer om dette i høringsbrevet.

I høyre marg er det lenker til høringsbrevet med adresseliste og forslagene til endringer i forskrifter og veiledninger.

Høringsperioden er tre måneder fra brevets dato, så fristen for kommentarer er 11. juni 2009.

Send helst kommentarer elektronisk til e-postadresse postboks@ptil.no.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: