Gå til hovedinnhold

HMS-undersøkelse blant 18.000 offshoreansatte

Oljedirektoratet igangsatte 8. desember en spørreskjemaundersøkelse som omfatter mer enn 18.000 arbeidstakere offshore. Undersøkelsen har som mål å belyse hvordan arbeidstakere opplever HMS-tilstanden offshore, og inngår som en del av prosjektet "Utvikling i risikonivå - norsk sokkel".


Alle som reiser offshore i perioden 8.12.2003 til 18.1.2004 får utlevert et spørreskjema ved innsjekk i heliporten. OD oppfordrer samtlige til å svare på undersøkelsen i løpet av offshoreoppholdet, siden en høy svarprosent vil forbedre påliteligheten av resultatene.

Bakgrunn
Oljedirektoratet igangsatte prosjektet "Utvikling i risikonivå - norsk sokkel" i 1999/2000, og resultatene blir presentert i årlige rapporter. Prosjektets mål er å utvikle og anvende måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel.

Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med Sikkerhetsforum, som er den sentrale samhandlingsarenaen mellom partene i næringen og myndighetene på offshore HMS.

Hensikten med prosjektet er å følge utviklingen av HMS-tilstanden over tid, og på den bakgrunn iverksette tiltak som kan rette opp eventuelle uheldige utviklingstendenser og generelt bidra til en bedring av HMS i industrien.

Prosjektet følger utviklingen i risikonivå ved hjelp av ulike metoder som hendelsesindikatorer, barrieredata, intervju med nøkkelinformanter, arbeidsseminarer og annet hvert år også en stor spørreskjemaundersøkelse.

Den første spørreskjemaundersøkelsen ble presentert i rapporten "Utvikling i risikonivå – Fase 2 (2001)

Om årets spørreskjemaundersøkelse
Alle som reiser offshore de neste seks uker vil få utlevert et spørreskjema ved innsjekking på heliporten. Vi håper at flest mulig vil benytte anledningen til å gi uttrykk for hvordan de opplever HMS-tilstanden.

Spørreskjemaundersøkelsen er en oppfølging av tilsvarende undersøkelse som ble gjennomført i 2001, slik at det skal være mulig å sammenligne resultatene. Det blir spennende å se hvilken effekt tiltak som næringen har gjennomført de siste årene har hatt på de ansattes opplevelse av HMS-tilstanden på sokkelen.

Spørreskjemaet omhandler HMS-arbeidet offshore, blant annet:

  • Sikkerhet og beredskap
  • Arbeidsmiljø
  • Fritid på innretningen
  • Helikopterreisen
  • Helse

Det Norske Veritas (DNV) og TNS Gallup er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av spørreskjemaundersøkelsen, som denne gang også er tilgjengelig på engelsk.

Undersøkelsen støttes av OFS, DSO, Lederne, Nopef, LO-Industri, TBL, Norges Rederiforbund, og OLF.

Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli offentliggjort 23. april 2004.

Kontaktperson i OD:
Øyvind Lauridsen

PS: Selskaper som ønsker det kan bestille standardpakker med egne data fra spørreskjemaundersøkelsen sammenliknet med andre relevante grupper, og med endringer i besvarelsene fra 2001 til 2003. Standardpakkene kan leveres samtidig med at resultatene fra hele undersøkelsen blir offentliggjort.