Gå til hovedinnhold

HMS-framgang i fjerningsfasen

Petroleumstilsynet ser at flere forbedringstiltak har økt HMS-nivået innen arbeidet med å fjerne og disponere gamle innretninger.


Produksjonen nærmer seg sluttfasen på stadig flere petroleumsfelt. Det medfører et økende omfang av aktiviteter for å få fjernet offshoreinnretningene.

Rask fjerning gir HMS-gevinst
Tirsdag 12.desember arrangerte Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet seminar om fjerning og disponering av offshoreinnretninger. Representanter fra partene i arbeidslivet, operatører, entreprenører, ledere og verneombud deltok.

Formålet var blant annet å gjøre opp status for pågående aktiviteter. Det pågår for tiden fjerningsoperasjoner på Frigg og Ekofisk, med henholdsvis Total og ConocoPhillips som operatør. Erfaringene fra disse prosjektene er svært verdifulle for senere aktiviteter på dette området.

Rask fjerning etter nedstengning gir HMS-gevinst
Fra næringen ble det påpekt at fjerning av innretninger bør skje så raskt som mulig etter at innretningen er stengt ned. Blir innretningene stående for lenge, øker risikoen for å miste oversikt over nedbrytingen som skjer underveis

Det har blitt har jobbet aktivt med forbedringstiltak i fjernings- og disponeringsfasen. Næringen presenterte blant annet resultater fra kartleggingsarbeid og oppfølging av risiko knyttet til skjærebrenning.

Her har myndigheter, selskapene, fagforeninger og FOU-miljøer av hatt et fruktbart samspill og bidratt til forbedringer.

Flere faser
Forskjeller i HMS-nivå til havs og på land har også vært en aktuell problemstilling i samarbeidet mellom Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.

Mens det er Petroleumstilsynet som har myndighetsansvar offshore, er opphoggingen på land Arbeidstilsynets ansvar.

Seminaret gav positive signaler om at erfaringer med stramt HMS-regime offshore videreføres til aktiviteten som skjer på land og det kan framvises gode og forbedre HMS-resultater.
HMS- forhold ved fjerningsarbeid og disponering er omtalt i Stortingsmelding nr 12 (2005-2006) om HMS i petroleumsvirksomheten.

Det er viktig for myndighetene at selskapene opprettholder et høyt HMS-nivå i den avsluttende fasen.

Forsvarlige fjerningsmetoder
Selskapene ble utfordret med spørsmål om de stimulerer utviklingen av mer forsvarlige metoder. Her ble det særlig pekt på risiko knyttet til manuelt arbeid, f eks skjærebrenning.

Det er fremdeles en utfordring, men selskapene forsikret deltakerne om at de kontinuerlig sammen med entreprenørselskapene var opptatt av å utvikle og ta i bruk best mulig metodikk.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064