Gå til hovedinnhold

HMS-året 2008: Erfaringer kunne forhindret hendelser og ulykker

Flere hendelser kunne vært unngått hvis næringen hadde lært av egne og andres feil. Manglende erfaringsoverføring er ett av flere fellestrekk ved bakenforliggende årsaker til ulykker.


- Det er bekymringsfullt at kunnskapen om de store tragediene er i forvitring, sa direktør Magne Ognedal på Petroleumstilsynets pressekonferanse om HMS-året 2008.

På pressekonferansen ble også Petroleumstilsynets årsberetning i magasinform, "Sikkerhet - status og signaler", presentert. Artiklene i publikasjonen oppsummerer året som er omme og setter søkelys på industriens viktigste sikkerhetsutfordringer. Publikasjonen kan bestilles og/eller lastes ned elektronisk. (Lenke) 

2008 har vært preget av flere hendelser med storulykkespotensial. Samtidig viser granskinger at klare sammenfallende årsaker ligger bak. Ognedal understreket på pressekonferansen at ingen erfaringer skal gå til spille i arbeidet med å forhindre at nye ulykker kan skje.

Kunnskap i forvitring
- Både lekkasjen på Statfjord A i mai, og Krakker-hendelsen på Mongstad-raffineriet i august, hadde storulykkespotensial.

 - I begge tilfellene kunne læring fra tidligere hendelser forhindret det som skjedde, sier Ognedal. Han framhever også betydningen av kunnskap om og innsikt i de store tragediene i Nordsjøen, og synes det er urovekkende at mange av dagens aktører ikke kjenner 1980-tallets katastrofer - som Alexander Kielland og Piper Alpha.

Flere fellestrekk
På mindre enn ett år inntraff tre hendelser som førte til oljeutslipp i petroleumsvirksomheten til havs: Brudd i lasteslangen på Statfjord A i desember 2007, lekkasje under lasting av tankskip på Draugen en måned seinere, og utpumping av olje i forbindelse med ny hendelse på Statfjord A i mai 2008.

Disse hendelsene - samt Ekofisk-utblåsningen i 1997 og en oljeutblåsning i Mexicogolfen i 1979 - ble i fjor gjennomgått av Sintef på oppdrag fra Petroleumstilsynet. (Lenke til egen sak)

Gjennomgangen har påvist en rekke fellestrekk, i hovedsak knyttet til mangler ved styringssystemer som klarhet i roller og ansvar, styring av kompetanse, overføring av erfaringer, læring fra tidligere hendelser, og risikovurderinger av metoder og utstyr. Også mangelfull kjennskap til, og respekt for egne prosedyrer, viser seg å være fellesnevner.

Erfaringer fra gransking
Gransking er et viktig redskap for å innhente kunnskap og belyse årsakene bak alvorlige hendelser. Ptils oppsummering av hovedtrekkene ved egne og internasjonale granskinger konkluderer med flere tankevekkende forhold:

- Vi ser at selskapsledelsen mangler kunnskap om realitetene, at selskapsledelsenes egne granskinger sjelden avdekker svakhetene, og at risiko systematisk blir undervurdert. Og igjen, at det er vanskelig å lære, framholder Ognedal.

Livbåtsaken
På nyåret ble fritt fall-livbåtene på Veslefrikk og Kristin (begge opererte av StatoilHydro) satt ut av drift etter at det ble oppdaget feil med utløsermekanismen. Dermed er det igjen usikkerhet rundt livbåtene på norsk sokkel. Det ser Petroleumstilsynet alvorlig på, og har iverksatt egen gransking som nå pågår.

Livbåt-saken har årelang historie; Sommeren 2005 ble det avdekket en rekke forhold ved fritt fall-livbåtene på innretninger i Nordsjøen og Norskehavet. Industrien, ved OLF, har identifisert en rekke svakheter ved design og materialbruk. Det er også vurdert sikkerhetsforhold som blant annet G-krefter, seter, setebelter og slag mot skrog. Målet er å komme i havn med en helt ny industristandard for fritt fall-livbåtene i løpet av første halvår i år. (Lenke til artikkel: Da capo om livbåtene)

Støy – en stille storulykke
Støy i petroleumsindustrien er en vedvarende arbeidsmiljørisiko. Årlig blir det rapportert rundt 350 yrkesrelaterte hørselsskader til Ptil. Skal tallene ned, må næringen tilnærme seg utfordringen på nye måter.

Vedvarende høy rapportering av hørselsskader er en indikasjon på at personlig verneutstyr ikke er en effektiv barriere, og at næringen må jobbe langt mer offensivt for å redusere selve støyen fra støykildene. (Lenke til artikkel: En stille storulykke)

StatoilHydro-fusjonen
Integrasjonsprosessen etter fusjonen mellom Statoil og Hydro har skapt grunnleggende uenighet om flere saker mellom ledelsen og StatoilHydro-ansatte i løpet av året som har gått. Det er ikke opp til Ptil å velge løsninger eller bestemme driftsmodeller for selskapet.

Tilsynets rolle er å være i nær dialog med begge parter, og utfordre selskapet på alle saker som angår helse, miljø og sikkerhet. Det er selskapsledelsens eget ansvar å forsikre seg om at løsningene som blir valgt, er robuste – og at det ikke får skje endringer som øker risikonivået. (Se egen artikkel).

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064