Gå til hovedinnhold

HMS 2004 - Petroleumstilsynets årsberetning

Mange positive utviklingstrekk kan nevnes når HMS-året 2004 skal oppsummeres, ikke minst at vi nok en gang har et år uten dødsfall innen Petroleumstilsynets (Ptils) ansvarsområde. Men 28. november 2004 var det bare svært små marginer som reddet norsk olje- og gassindustri fra en katastrofe.


- Samlet sett ser vi mange positive trekk i 2004. Samtidig viser enkelte svært alvorlige hendelser at det fremdeles er stort potensial for å bedre HMS-nivået i norsk olje- og gassvirksomhet, sa Ognedal da årsberetningen og risikonivårapporten for 2004 ble presentert på en pressekonferanse.

Den undersjøiske gassutblåsingen på Statoils Snorre A-innretning er en hendelse som alltid vil prege oppsummeringen av 2004. Nestenulykken i november var svært nær ved å koste mange mennesker livet og er et talende eksempel på hvor lite som kan skille katastrofen fra gjenopprettet kontroll.

- Ptils granskingsrapport etter hendelsen tegner et skremmende bilde av hvor galt det kan gå dersom industrien ikke er føre var og beholder fokus, konsentrasjon og respekt for prosedyrer og risikoelementet i virksomheten, sier direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal.

Granskingsrapporten etter Snorre A ble presentert få uker før 25-årsmarkeringen av Norges verste oljekatastrofe, havariet av boliginnretningen Alexander L. Kielland. Den 27. mars 1980 omkom 123 mennesker da flotellet kantret på Ekofisk. Tragedien har satt varige spor, og markeringen vekker vonde minner. Den er også en viktig påminner om de enorme konsekvensene en ulykke i olje- og gassindustrien kan få.

- Heldigvis har vi kommet langt i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet siden Kielland-ulykken. Vi har i dag et generelt høyt nivå i Norge, og det utføres mye godt arbeid i industrien, sier Ognedal.

- Snorre A-hendelsen ga oss likevel en vekker. Den forteller med all mulig tydelighet hvor ekstremt viktig det er å beholde fokus, følge prosedyrene og ta sikkerheten dønn alvorlig, sier han.

Positive trekk
Petroleumstilsynets årsberetning for 2004 gjennomgår viktige utviklingstrekk i året som gikk og oppsummerer våre prioriteringer og innsatsområder.

Årsberetningen publiseres samtidig med at prosjektet Utvikling i risikonivå - norsk sokkel (RNNS) presenterer resultatene fra 2004.

Blant de mest positive utviklingstrekkene fra RNNS-rapporten er nedgangen i antall personskader, gasslekkasjer, brønnhendelser og kollisjon mellom innretning og fartøyer.

På pressekonferansen fremhevet Ognedal også at det i 2004 ble foretatt 318 overflateorienterte dykk og 403 klokkeløp med til sammen 54 340 manntimer i metning på norsk sokkel og på norske rørledninger på utenlandsk sokkel. På tross av økt aktivitetsnivå i forhold til året før inntraff ingen personskader i dykkevirksomheten i 2004, og det er heller ikke rapportert om tilløp til personskade.

Ett år alene
1. januar 2005 kunne Petroleumstilsynet markere sitt første år som egen tilsynsetat etter å ha overtatt ansvaret for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten til havs og for bestemte anlegg på land ved årsskiftet 2003/2004.

- Det første året som selvstendig tilsynsmyndighet har vært hektisk, men spennende. Våre hovedutfordringer har vært å planlegge og gjennomføre nødvendig tilsyn offshore, bygge opp egen kompetanse i forhold til oppfølging av petroleumstilknyttede landanlegg og raffinerier og ikke minst etablere en egen organisasjon som skal fungere optimalt i forhold til oppgavene vi har fått delegert, oppsummerer direktør Magne Ognedal.

Om Petroleumstilsynets årsberetning - HMS 2004
Årsberetningen HMS 2004 består av tre hovedelementer:

- Signaldelen gjennomgår alvorlige hendelser i 2004 og enkelttemaer som leteboring i Barentshavet, restitusjon og hvile, HMS-regelverket på norsk sokkel, og hovedkonklusjoner fra risikonivåprosjektet i 2004.

- Tilsyn, fag og fakta-delen omhandler grunnlaget for- og filosofien bak vår tilsynsvirksomhet. I tillegg er det en gjennomgang av sentrale innsatsområder i 2004. Faktadelen omhandler statistikk for områdene personskader, arbeidsbetinget sykdom, hydrokarbonlekkasjer og branner, skader på strukturer og rørledninger og dykking.

- Organisasjon og samfunnskontakt-delen gir innblikk i vår organisasjon, økonomiske rammer og våre kanaler for samfunnskontakt.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no