Gå til hovedinnhold

Helhetsfokus på jobb - millimeterfokus i fritiden

- Det er ekstremt viktig å lytte til hverandre, ha respekt for hverandres roller og respekt for hverandre som individer. Det sier direktør i Petroleumstilsynet, Magne Ognedal, om Sikkerhetsforum som arena for tre-partssamarbeid for HMS i petroleumsindustrien.


Hvorfor ble Sikkerhetsforum opprettet?
- Mot slutten av 90-tallet observerte vi at partssamarbeidet hadde brutt sammen. Vi måtte gjøre noe for å få forholdet mellom myndighetene, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner til å fungere. Formelt sett fikk vi oppgaven fra departementet med å etablere et nytt tre-partsforum som vi kalte for Sikkerhetsforum i februar 2001. Den gang OD - og i dag Ptil - fikk leder- og sekretariatsansvaret for forumet, sier Ognedal, som har ledet forumet siden oppstarten.

- Det var forventninger til arenaen - spesielt fra arbeidstakersiden. I OD måtte vi gjøre en god del tenkearbeid og sonderinger for å finne ut hva som var viktig å ha på agendaen og hvordan samarbeidet mellom partene skulle utvikles. En av de åpenbare konklusjonene var at noe av det viktigste vi måtte få til, var å jobbe for et klima og en kultur for gjensidig respekt. Dette sleit vi nok med innledningsvis, men det har stadig blitt bedre.

Magne Ognedal, Petroleumstilsynet
- For Sikkerhetsforum er det viktig å ha trøkk på de
viktigste sakene, etterspørre rapportering og så drøfte
retning og videre utvikling, sier direktør Magne Ognedal.
Er Sikkerhetsforum blitt en arena for reelle prosesser?
- Så langt har Sikkerhetsforum både satt premisser for og utviklet seg til å bli en debatt- og høringsarena for en rekke viktige HMS-prosesser og prosjekter. Partene er forpliktet til å delta med faglige og ledelsesmessige ressurser for å gjøre et stykke arbeid og bidra til resultater. For Sikkerhetsforum er det viktig å ha trøkk på de viktigste sakene, etterspørre rapportering og så drøfte retning og videre utvikling.

- For å få dette til å virke skikkelig og i tråd med det vi ønsker, er det viktig at partene er representert på en god måte. Det å forholde seg til en totalitet og ha et helhetsperspektiv på virksomheten, er i seg sjøl en utfordring. Prosessene kan bli vanskelige om en blir for snever og spesifikk i saksorienteringen.

Hva tas opp i Sikkerhetsforum?
- Rammen rundt arenaen var OD (nå Ptil) sitt ansvarsområde. Med andre ord hører ikke tariffmessige saker som lønns- og arbeidsvilkår og pensjonsforhold hjemme på denne arenaen. Vi skulle heller ikke berøre de andre HMS-myndighetenes forvaltningsansvar.

- Sikkerhetsforum er ikke et forum som produserer saker sjøl, men vi initierer, følger opp og er referansearena for flere prosjekter og prosesser. Noen av de viktigste og tyngste prosessene går rundt arbeidet med Stortingsmeldinger, og faglige og strategiske prosjekter og problemstillinger som følger av dette arbeidet. Det er nok å nevne Forum for Beste Praksis gjennom Samarbeid for Sikkerhet, prosjekter for arbeidstakermedvirkning og aldring og utstøting og forskningen på HMS-området. For oss i Ptil er forankringen av Risikonivåprosjektet i Sikkerhetsforum en viktig forutsetning for industriens nødvendige oppfølging og etableringen av et omforent bilde på risikonivået i næringen.

Hvilken status har Sikkerhetsforum?
- Arbeids- og sosialdepartementet deltar som observatør i Sikkerhetsforum og har klare forventninger til at dette forumet skal ta tak i problemstillinger og iverksette arbeid for å få disse konkretisert, belyst og aller helst gjort noe med.

- Når det gjelder industriens holdning - med det mener jeg operatørene og entreprenørene - er jeg mer usikker. Jeg har ikke noe klart inntrykk av hvordan de ser på denne arenaen. Holdninger til problemstillinger og engasjementet har variert mye over tid. Samtidig har vi sett et økende engasjement i forhold til å bidra i prosesser rundt ny Stortingsmelding for HMS i industrien. Jeg har også klare forventninger til de erfaringer og det engasjementet som industrien på land bringer inn, blant annet gjennom Prosessindustriens Landsforening (PIL) sin deltakelse på arenaen.

- På arbeidstakersiden, derimot, observerer jeg at de bruker arenaen til å ta opp saker de er opptatt av. De har vist at de ønsker og evner å bidra i prosesser rundt prosjekter initiert av industrien og myndighetene. De er også blitt flinke til å følge den fastsatte grenseoppgangen mellom HMS og tariffmessige forhold.

- Gjennom Ptil sine hjemmesider videreformidles så å si all informasjon fra arenaen. Dermed kan alle som er opptatt av helse, miljø og sikkerhet følge med prosessene fra Sikkerhetsforum. For oss er det viktig å bruke informasjon som et virkemiddel for å få i gang gode prosesser rundt forhold som kan sikre forsvarlig virksomhet og godt arbeidsmiljø rundt alle som er involvert i industrien.

Hvilke konsekvenser for Sikkerhetsforum fikk opprettelsen av Ptil?
- Ptil fikk ansvaret for åtte anlegg på land - inkludert raffineriet på Slagentangen. Selv om vi med bakgrunn i OD hadde over 30 års erfaring som HMS-myndighet, hadde vi liten erfaring fra tilsyn på landanleggene. Oppgaven som tilsynsetat med et omfattende koordineringsansvar nå også for landanlegg, - var viktig å ta tak i på en ryddig og skikkelig måte.

- I forhold til Sikkerhetsforum måtte vi se på mandatet og sammensetningen på nytt. Etter kontakter med de berørte interesseorganisasjonene i industrien både til havs og på land, fikk vi etablert et nytt og utvidet Sikkerhetsforum høsten 2004. Vi er nå i en fase der vi prøver å integrere den landbaserte organisasjonsstrukturen inn i den offshorebaserte. Vi er derfor nå inne i en prosess der vi igjen må jobbe med å bli kjent og klargjøre roller, etc.

Magne Ognedal, direktør i Petroleumstilsynet
- Manuelt vedlikeholdsarbeid hjemme og på hytta både
vår, sommer og høst gir meg energi og overskudd, og
jeg bruker båten til fiske og rekreasjon, sier Ognedal.

Etter så mange år i fronten av tilsynet og med så mange jern i ilden - hvordan klarer du å "holde koken"?
- Jeg synes jeg har en veldig spennende og viktig jobb. Å få være en sentral medspiller i arbeidet for bedre HMS, er motiverende. Det vi egentlig holder på med er jo å unngå skader på mennesker, ytre miljø og økonomiske verdier. Dette gir mening for meg.

- Det å få vår nye organisasjon til å fungere godt for å jobbe strukturert og målrettet, er en annen spennende, interessant - og til dels utfordrende - oppgave.

Hva gjør du når du virkelig skal slappe av?
- Manuelt vedlikeholdsarbeid hjemme og på hytta både vår, sommer og høst gir meg energi og overskudd, og jeg bruker båten til fiske og rekreasjon. Akkurat nå har jeg revet ut alt i soveromsgangen, bygger ny gang og garderobe - og parketten er på plass! Det er kjekt å bruke hendene, og du får koblet ut på en spesiell måte når du fokuserer på millimeter og centimeter.