Gå til hovedinnhold

Håndtering av ny informasjon vedrørende bruk av livbåter som evakueringsmidler

I et likelydende brev til operatørselskap og redere understreker Petroleumstilsynet (Ptil) viktigheten av at den enkelte aktør utfører vurderinger av bruk av livbåter som evakueringsmiddel med tanke på nødvendige tiltak og tidsplaner for implementering. Det er viktig at dette arbeidet gis prioritet.


De senere år har det framkommet stadig nye problemer og usikkerhet knyttet til livbåter som evakueringsmiddel både på faste og flyttbare innretninger på norsk kontinentalsokkel.

Mer informasjon: Se lenker i høyremargen.

I det likelydende brevet understreker Ptil at det er viktig at hver enkelt aktør vurderer konsekvenser for egen aktivitet og iverksetter nødvendige tiltak.

Vurderingene bør utføres med bakgrunn i informasjon som er tilgjengelig gjennom Oljeindustriens Landsforenings livbåtprosjekter, høringen av NORSOK R-002 og Norges Rederiforbunds prosjekt (NSA LSA).
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064