Gå til hovedinnhold

Håndbok for søknad om samsvarsuttalelse (SUT) – revidert utgave

OLF har publisert en revidert utgave av "Håndbok for søknad om samsvarsuttalelse (SUT)". SUT-håndboka er utviklet for å legge til rette for en rasjonell og enhetlig prosess hos søker i forbindelse med kvalifisering for og utarbeidelse av tilhørende søknad om SUT. I tillegg er håndboka utformet med tanke på standardisering og forenkling av slike søknader.


Samsvarsuttalelse (SUT) for flyttbare boreinnretninger er en veiledende uttalelse fra Petroleumstilsynet om at en flyttbar boreinnretnings tekniske tilstand, søkerens organisasjon og styringssystem er vurdert å være i samsvar med relevante krav i norsk sokkelregelverk.

SUT-ordningen ble satt i verk som en frivillig ordning 1. august 2000. Ordningen ble evaluert i 2002 og gjort obligatorisk fra 1. januar 2004, med en overgangsperiode fram til 1. januar 2005.

SUT-håndboka ble etablert gjennom et samarbeid mellom Oljedirektoratet (nå: Petroleumstilsynet), Sjøfartsdirektoratet, Norges Rederiforbund, Oljeindustriens Landsforening, LO/OFS, Teknologibedriftenes Landsforening, Norret og Det Norske Veritas som ledd i arbeidet med å etablere en ordning med SUT for flyttbare boreinnretninger på norsk sokkel.

Håndboka er utarbeidet som veiledning for søker som ønsker å kvalifisere en eller flere av sine flyttbare boreinnretninger for operasjoner på norsk sokkel som grunnlag for søknad til Petroleumstilsynet om SUT. Kvalifiseringen danner grunnlag for slik søknad.

Håndboka er utformet med sikte på at alle forhold av vesentlig karakter for søknaden blir adressert og at relevant dokumentasjon blir utarbeidet eller referert. Den inneholder flere vedlegg med systematisk informasjon om relevant regelverk, normer og standarder for flyttbare boreinnretninger. Eventuelle begrensninger for bruk av informasjonen i vedleggene vil fremgå av de enkelte vedlegg.

Engelsk versjon av SUT-håndboka vil bli publisert på OLFs nettsted i løpet av mai.