Gå til hovedinnhold

Gullfaks C-pålegget innfridd

I etterkant av den alvorlige brønnhendelsen på Gullfaks C i mai 2010 skisserte Petroleumstilsynet et omfattende pålegg til Statoil. Etter tett oppfølging av arbeid og tiltak vurderer Ptil at Statoil har iverksatt hensiktsmessige forbedringstiltak etter hendelsen og anser nå pålegget som innfridd.


Hendelsen på Gullfaks C, og tiltakene etter denne, har stått på dagsorden i både Statoil og Ptil store deler av 2011 og 2012. Ptil har hatt en tett oppfølging av arbeidet Statoil satte i gang som følge av hendelsen, og av tiltakene knyttet til pålegget.

- Vi anerkjenner at Statoil har gjort mye viktig arbeid og iverksatt omfattende tiltak som vi vurderer som hensiktsmessige etter hendelsen på Gullfaks C, sier Hanne Etterlid, Ptils tilsynskoordinator for Statoils offshorevirksomhet.

Ptil anser derfor at pålegget av 6.12.2010 er innfridd.
 

Gullfaks C-hendelsen
19. mai 2010 oppsto en alvorlig situasjon i brønnen C06A på Gullfaks C i Nordsjøen. Statoil kjempet i over to måneder for å gjenvinne kontroll over brønnen.

Ptils konklusjon etter å ha undersøkt hendelsen, var at planleggingen av bore- og kompletteringsoperasjonen i brønn C06A ble gjennomført med alvorlige og gjennomgående mangler.

Disse var knyttet til sentrale forhold som styring av risiko og endringskontroll, erfaringsoverføring og bruk av kompetanse, kjennskap til og etterlevelse av styrende dokumenter og dokumentering av beslutninger.

Situasjonen kunne under ubetydelig endrede omstendigheter ha resultert i en storulykke på norsk sokkel. Fra Ptil og andre ble det også pekt på sammenhenger mellom Gullfaks C-hendelsen og den dramatiske hendelsen på Snorre A i 2004, da små marginer gjorde at nestenulykken ikke utviklet seg til en storulykke.


Omfattende pålegg
Petroleumstilsynet ga i etterkant av hendelsen på Gullfaks C et omfattende pålegg til Statoil.

Selskapet ble pålagt å gjennomgå og vurdere etterlevelse av arbeidsprosessene i brønntilvirkningsprosessen på Gullfaks, og å gjennomføre en uavhengig vurdering av hvorfor iverksatte tiltak etter tidligere hendelser ikke har hatt ønsket effekt på Gullfaks.

Basert på resultatene av disse vurderingene ble Statoil videre pålagt å sette i gang tiltak i resten av selskapet, i tillegg til å utarbeide en forpliktende plan for iverksettelse og oppfølging.


Resultat
Statoil etablerte et omfattende og partssammensatt forbedringsprosjekt med tydelig forankring i selskapets ledelse.

Dette prosjektet har definert en rekke forbedringstiltak knyttet til blant annet endringer i arbeidsprosessen for boreaktiviteter, risikostyring og endringskontroll.

Som del av arbeidet med å vurdere behov for tiltak på tvers i selskapet ga Statoil International Institute of Research Stavanger (IRIS) i oppdrag å gjennomføre en uavhengig analyse av hvorfor tidligere tiltak ikke har hatt ønsket effekt.

Statoil gjorde samtidig en egen undersøkelse parallelt med IRIS sitt arbeid.

Med utgangspunkt i det samlede arbeidet har Statoil vedtatt en plan for forbedring på tvers i selskapet som omfatter å forbedre og forenkle styringssystemet, sikre samsvar mellom ansvar og myndighet, skape en åpen læringskultur, og å sikre systematisk oppfølging av leverandører.


Tett dialog
Ptil har gjennom flere møter fått presentert Statoils arbeid med å utforme og gjennomføre hensiktsmessige tiltak for forbedring på flere nivå. Vi har vektlagt både tema, forankring, involvering, resultater og ikke minst selskapets ansvar for å sikre en god gjennomføring av de vedtatte planene.

- Hvordan ledelsen i Statoil sikrer at tiltakene faktisk bidrar til forbedring både på tvers i selskapet og lokalt på de enkelte innretningene har stått svært sentralt i vår dialog med selskapet, understreker Hanne Etterlid.

- Vi forutsetter at selskapet ser tiltakene i sammenheng, både med hverandre, og med andre pågående forbedringsinitiativ, og har tillit til at arbeidet vil bli vektlagt i et langsiktig perspektiv.

- Basert på de tiltakene som allerede er gjennomført og basert på de forpliktende planene som selskapet har lagt frem anser vi nå pålegget som innfridd, sier hun.