Gå til hovedinnhold

Granskingsrapport etter ulykken 7. mai 2009 på Oseberg B

Under demontering av et stillas på Oseberg B den 7. mai 2009, ble en stillasarbeider hardt skadet da han falt 14 meter fra stillaset og ned på kjellerdekket. Han ble brakt til Haukeland sykehus i Bergen med redningshelikopter, og døde senere på sykehuset. Petroleumstilsynet (Ptil) har gransket hendelsen.


Lenke: Petroleumstilsynet gransker dødsulykke på Oseberg B

Den direkte årsaken til ulykken var at spirkransen* ikke tålte belastningen og dermed revnet.

*Spirkrans
Festeanordning på spiret som lengdebjelker i ferdig monterte stillas er festet til.

Under granskingen identifiserte vi avvik fra regelverkskrav angående mangelfull risikovurdering, mangelfull planlegging, mangelfull kompetanse, mangelfull avklaring av ledelse og roller, mangelfull styrende dokumentasjon og mangelfull ivaretakelse av påseplikten. 

Lenke: Granskingsrapport

Med bakgrunn i våre funn under granskingen har vi gitt StatoilHydro, Aibel AS og StS Gruppen AS varsel om pålegg.

Varsel om pålegg til StatoilHydro:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet, rammeforskriften § 5 om ansvar andre ledd og § 14 om kvalifisering og oppfølging av andre deltakere, pålegges StatoilHydro å påse at arbeidsforholdene for stillasmontører er forsvarlig ved montering og/eller demontering av stillas på innretninger som opereres av StatoilHydro. Dette inkluderer, men begrenses ikke til

  • gjennomgang av rammebetingelser,
  • etablering og etterlevelse av styrende dokumenter inkludert krav til risikovurdering, arbeidsfordeling i arbeidslag og grensesnitt mellom selskaper i kontraktskjeden.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.2.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Lenke: Brev med varsel om pålegg til StatoilHydro

Varsel om pålegg til Aibel AS:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet, rammeforskriften § 5 om ansvar første ledd og § 14 om kvalifisering og oppfølging av andre deltakere, pålegges Aibel å sikre forsvarlige arbeidsforhold for stillasmontører ved montering og/eller demontering av stillas ved oppdrag i petroleumsvirksomheten. Dette inkluderer, men begrenses ikke til

  • gjennomgang av rammebetingelser,
  • sikre at det på aktuell lokasjon stilles krav til risikovurdering, arbeidsfordeling i arbeidslag og grensesnitt mellom selskaper i kontraktskjeden,
  • sikre etterlevelse av styrende dokument.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.2.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Lenke: Brev med varsel om pålegg til Aibel AS

Varsel om pålegg til StS Gruppen:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriften § 5 om ansvar første ledd, pålegges StS Gruppen AS å sikre forsvarlige arbeidsforhold for stillasmontører ved montering og/eller demontering av stillas ved oppdrag i petroleumsvirksomheten. Dette inkluderer, men begrenses ikke til

  • gjennomgang av rammebetingelser,
  • sikre at det på aktuell lokasjon stilles krav til risikovurdering, arbeidsfordeling i arbeidslag og grensesnitt mellom selskaper i kontraktskjeden,
  • sikre etterlevelse av styrende dokument.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.2.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Lenke: Brev med varsel om pålegg til StS Gruppen AS

Vi har bedt de tre selskapene om eventuelle kommentarer til vårt varsel om pålegg og granskingsrapporten innen 15.8.2009.

Granskingsrapporten inneholder påviste avvik i tillegg til de som er grunnlag for varsel om pålegg, se kapittel 5.1.3. Vi har bedt selskapene om deres redegjørelse for hvordan dette vil bli håndtert.

Rapporten innholder også en observasjon av forhold med potensial for forbedringer, og vi har bedt om selskapenes vurderinger av dette forholdet. Vi har bedt om svar på dette innen 1.10.2009.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064