Gå til hovedinnhold

Granskingsrapport etter kondensatlekkasje på Kollsnes

Petroleumstilsynets (Ptils) gransking etter en kondensatlekkasje på Kollsnes 19. mai 2009 avdekker flere avvik fra regelverket. Felles for avvikene er manglende etterlevelse av etablerte prosedyrer.


Lekkasjen på Kollsnes skjedde utendørs, og førte til nødavstenging og evakuering av anlegget. Mengden av utslippet er beregnet til 12 tonn.

Kollsnes (source: Gassco)

Kondensatet ble ikke antent. Ingen personer kom fysisk til skade. Det var ikke noe utslipp til sjø, og størstedelen av totalvolumet fordampet til luft. De faktiske konsekvensene av hendelsen var begrensede materielle skader og ca tre døgns produksjonsstans.

Imidlertid er hendelsens potensielle konsekvens alvorlig, med mulighet for dødsfall, alvorlig personskade og betydelige materielle skader.

Granskingen har påvist avvik knyttet til manglende trekking av flensebolter, manglende verifikasjon av trekking av flensebolter før overlevering av system fra leverandør til StatoilHydro Drift, og manglende ivaretakelse av påseplikten.

Typisk for alle avvikene er at arbeidsprosessene i detalj er beskrevet i StatoilHydros styrende dokumenter, men prosedyrene følges ikke (manglende etterlevelse).

Vår granskingsrapport er oversendt Gassco AS, StatoilHydro ASA og Aibel AS. Vi har bedt selskapene om svar på våre funn, og om redegjørelser hvordan avvikene vil bli håndtert.

Se lenke til granskingsrapporten i høyre spalte. Granskingsrapporten vil også bli oversatt til engelsk.

,
E-post: |