Gå til hovedinnhold

Granskingsrapport etter kollisjon mellom Big Orange XVIII og Ekofisk 2/4-W

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) varsel om pålegg etter kollisjonen mellom fartøyet Big Orange XVIII og innretningen Ekofisk 2/4-W på Ekofiskfeltet 8. juni 2009.


Pålegg vs varsel om pålegg:

Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren. 

Ptil har sluttført granskingen av hendelsen på Ekofiskfeltet 8. juni 2009 der brønnstimuleringsfartøyet Big Orange XVIII kolliderte med vanninnsprøytingsinnretningen 2/4-W på Ekofiskfeltet.

Granskingen har avdekket avvik i forhold til regelverket og Ptil har nå gitt operatørselskapet CoPSAS varsel om pålegg.

Autopilot ikke deaktivert
Natt til 8. juni 2009 var fartøyet Big Orange XVIII på vei til 2/4-X-innretningen på Ekofiskfeltet for å utføre brønnstimulering.

Autopiloten var ikke blitt deaktivert før entring av sikkerhetssonen rundt feltet, og med autopilot aktivert under innseilingen ble planlagte retningsendringer ikke utført slik vakthavende på broa forventet.

Big Orange XVIII unngikk å kollidere med Ekofisk 2/4-X og Ekofisk 2/4-C og passerte under broa mellom disse innretningene.

Fartøyet unngikk også å kollidere med den oppjekkbare boliginnretningen COSL Rigmar, men støtte til slutt sammen med den ubemannede vanninnsprøytingsinnretningen Ekofisk 2/4-W.

Big Orange XVIII hadde ved sammenstøtet en fart på 9,3 knop.

Potensial for storulykke
Hendelsen er kategorisert som en storulykke basert på utfallet ved at en innretnings integritet er satt i fare. Det var og et potensial for storulykke hvor flere personer kunne ha fått alvorlig personskade eller omkommet.

Fartøyets størrelse og hastighet gir en kollisjonsenergi som er inntil seks ganger høyere enn den energien flere av de utsatte innretningene er utformet for å motstå.

Skader
Ingen personer kom fysisk til skade. Hendelsen forårsaket likevel store materielle skader, både på innretningen og på fartøyet.

Big Orange XVIII fikk utstyr som antenner, master og lignende på brotaket revet av slik at dette var ute av funksjon. Baugen ble trykket inn om lag to meter ved sammenstøtet.

Ekofisk 2/4-W ble delvis skjøvet ut av posisjon ved at flere stag løsnet fra hovedbærekonstruksjonen, som også ble skjøvet ut av posisjon.

I tillegg ble vanninnsprøytingsstigerøret for brønn W-05 bøyd kraftig. Flere brønnhoder kom ut av stilling. Også broa som forbinder Ekofisk 2/4-W og brostøtta BS01, ble skjøvet kraftig ut av stilling ved at brofestet ved Ekofisk 2/4-W ble bøyd ned.

Under vann er det funnet skader på stag 2,5 meter og 15 meter under havoverflaten. Det er oppdaget at den sørlige leggen har hatt lokal knekning (buling) nær overgang mot pælen. Det er oppdaget sprekker mellom leggene og dekk på de to nordlige leggene (nordvest og nordøst). Sprekken på nordvestleggen er om lag 50 prosent av omkretsen og for nordøstleggen om lag to tredeler av omkretsen.

Stengt produksjon
De umiddelbare konsekvensene som følge av materielle skader etter kollisjonen var blant annet at produksjonen fra Ekofisk 2/4-A måtte stanses på grunn av manglende overtrykksbeskyttelse.

I tillegg måtte broa mellom Ekofisk 2/4-W og brostøtte BS01 midlertidig sikres ved hjelp av tungløftfartøy.

På grunn av at skadene på innfestning av denne broa og at både vanninnsprøytningsstigerør og bærekonstruksjoner på Ekofisk 2/4-W viste seg å være omfattende, ble det besluttet å fjerne broene som forbinder Ekofisk 2/4-W med brostøtta (BS01) mot Ekofisk 2/4-FTP og til sørfakkel inkludert dennes bærekonstruksjonen ned til 20 meter under havoverflata. Dette for å sikre bruk av boreinnretningen Mærsk Gallant til plugging av i alt seks gjenværende brønner på Ekofisk 2/4-W.

2/4-W fjernes
Når alle brønnene er plugget, skal Ekofisk 2/4-W fjernes. Fjerningen er planlagt utført i 2010.

Produksjonen fra Ekofisk 2/4-A er fremdeles stengt fram til ny overtrykksbeskyttelse er montert og klar for oppstart. I tillegg vil deler av Ekofiskfeltet ikke få tilstrekkelig trykkstøtte på grunn av manglende vanninjeksjon.

Avvik og forbedringspunkt
Petroleumstilsynets gransking av hendelsen har avdekket to avvik fra regelverket:

  • Mangelfull overvåking av fartøy: ConocoPhillips har ikke i tilstrekkelig grad sikret at egne krav for sikker entring av 500-meter-sonen etterleves.
  • Manglende tiltak etter Ocean Carrier-kollisjonen: Foreslåtte tiltak etter Ocean Carrier-kollisjonen på Ekofiskfeltet i juni 2005 er ikke fullt ut iverksatt i CoPSAS sin egen organisasjon eller fulgt opp mot alle fartøykontraktører.

Det er i tillegg identifisert ett forbedringspunkt:

  • Oppfølging av styringssystem og interne krav: Det er indikasjoner på at styringssystem og interne krav ved inntak av fartøy ikke i tilstrekkelig grad er etterlevd av ansvarlig operasjonsenhet.

Varsel om pålegg
Med bakgrunn i våre funn under granskingen har vi gitt CoPSAS varsel om pålegg som følger:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. rammeforskriften § 38 om overvåking av sikkerhetssoner og styringsforskriften § 22 om forbedring, pålegges ConocoPhillips Skandinavia AS å

  • innføre tiltak som sikrer overvåking og kontroll med fartøy som skal entre og er inne i sikkerhetssone, og at pålagte sjekkpunkter er utført før fartøy gis tillatelse til entring.
  • sørge for at forslag til forbedringstiltak fra egen intern granskingsrapport blir innarbeidet i en forpliktende og tidfestet plan med ansvarlig for gjennomføring.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.12.2009. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064