Gå til hovedinnhold

Granskingsmetodikk: Menneske - teknologi - organisasjon

Etter oppdrag fra Petroleumstilsynet har SINTEF Teknologi og samfunn gjennomført prosjektet "Granskingsmetodikk: Menneske - teknologi - organisasjon". Målsettingen med prosjektet har vært å kartlegge relevante kompetansemiljøer innen ulykkesgransking, samt status mht. bruk og videreutvikling av granskingsmetodikk.


Denne kartleggingen skal danne grunnlag for å vurdere dagens status og Petroleumstilsynets valg av strategi for framtidige granskinger innen tilsynets ansvarsområde.

Eksisterende forskernettverk/ samarbeidspartnere er benyttet som inngangsport mot aktuelle fagmiljøer, og kartleggingen er fortrinnsvis gjennomført ved direkte forespørsel ved bruk av email og telefon.

I tillegg er det gjennomført søk på internett.

Kartleggingen er konsentrert om miljøer i Norden og Europa for øvrig (Nederland, Tyskland, England, Skottland), og dekker så vel universiteter og FoU-institusjoner som konsulent- og rådgivningsselskaper, havarikommisjoner og tilsynsetater.

Hovedfokus er rettet mot metoder som er knyttet til "human factors" og MTO - barrieretenkning.

Praktisk erfaring med gransking fra ulike bransjer så som luftfart, kjernekraftindustri og oljeindustrien er vektlagt, likeledes om kompetansemiljøene deltar aktivt i metodeutvikling og har, eller kan utvikle kurstilbud innenfor temaet.

I tillegg inneholder rapporten kontaktinformasjon og et stort antall weblinker.

En generell konklusjon fra kartleggingen er at de enkelte kompetansemiljøene behersker flere metoder, men gjerne har en hovedmetode som benyttes i de fleste tilfeller.

De viktigste av disse er MTO-analyse, TRIPOD, SOL ("Safety through Organizational Learning", inkl. STEP) og MORT/ SMORT.

Disse er nærmere omtalt i rapportens kapittel 3. I tillegg benytter enkelte miljøer metoder for detaljerte analyser av tekniske systemer eller menneskelig atferd.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no