Gå til hovedinnhold

Gransking etter hydrokarbonlekkasje i utstyrsskaftet på Statfjord A

Lørdag 24. mai 2008 oppsto en hydrokarbonlekkasje i ett av skaftene til Statfjord A-innretningen i Nordsjøen. Petroleumstilsynet har gransket hendelsen som etter vår vurdering under marginalt endrede omstendigheter kunne ha utviklet seg til å bli en storulykke. Med bakgrunn i våre funn under granskingen har vi gitt varsel om pålegg til StatoilHydro, Industrikonsult AS (IK) og Aker Solutions AS (Aker).


Hendelsen oppstod under modifikasjonsarbeid i utstyrsskaftet på Statfjord A da en 2” plugg løsnet. Betydelige mengder råolje slapp ut. Dette førte til avdamping av omfattende mengde hydrokarbongass slik at det oppsto en eksplosiv atmosfære.

Vi har observert alvorlige avvik fra forskriftskrav knyttet mot måten risikomessige sider av modifikasjonsarbeidet med tilhørende aktiviteter (prosjekt) er blitt styrt av de involverte aktørene (lenke til granskingsrapport i lenkeboks til høyre).

Vi har gitt StatoilHydro varsel om pålegg som følger:
Med hjemmel i styringsforskriftens § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriftens § 5 om ansvar etter denne forskrift første ledd, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges StatoilHydro å gjennomgå rutiner for tilsvarende arbeidsoperasjoner, identifisere forbedringstiltak og gjennomføre disse innen 1.11.2008.

Selskapet skal videre gjennomgå og vurdere sin styring av modifikasjonsprosjekter for å identifisere og gjennomføre ytterligere tiltak for å forbedre styringen av disse. Dette skal gjennomføres innen 1.12.2008.

Iverksatte tiltak skal følges opp og måles for å sikre at ønsket effekt oppnås.

Arbeidet skal ta hensyn til men ikke begrenses av vår granskingsrapport etter hendelsen.

Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har gitt IK varsel om pålegg som følger:
Med hjemmel i styringsforskriftens § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriftens § 5 om ansvar etter denne forskrift første ledd, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Industrikonsult AS å identifisere og gjennomføre tiltak for å forbedre sin styring av aktiviteter, inkludert etterlevelse av gjeldende krav til utvikling og kvalifisering av utstyr og metoder, sikring av nødvendig kompetanse hos ledende og utførende personell og identifisering og håndtering av risiko forbundet med gjennomføring av oppdrag.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.12.2008.  Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har gitt Aker varsel om pålegg som følger:
Med hjemmel i styringsforskriftens § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriftens § 5 om ansvar etter denne forskrift første ledd, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Aker Solutions å identifisere og gjennomføre nødvendige forbedringer i selskapets styring av modifikasjonsoppdrag, inkludert identifisering av risiko og bruk av informasjon om risiko i planlegging og gjennomføring av risikofylte arbeidsoperasjoner, deriblant valg av arbeidsmetoder og utstyr og oppfølging av underleverandører.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.12.2008. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt selskapene om en redegjørelse innen 1.12.2008 om hvordan de eventuelt har samarbeidet med andre involverte aktører i det gjennomførte forbedringsarbeidet.

Selskapene må oversende oss eventuelle kommentarer til varslene innen 8. oktober 2008.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064